Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  แนะนำกิจกรรมเด่น
   นิตยสารออนไลน์
  ภาษา-คารม-คำคม-กวี
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  อังกฤษท่องเที่ยว
  รักษ์ภาษา
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  ระวังฟืนระวังไฟ
   พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  คลีนิคภาษา
  โครงสร้างทางภาษา
  วัฒนธรรมสากล
  กิจกรรมเกมส์
  กิจกรรมเพลง
  บทบาทสมมุติ
  ภาษาในชั้นเรียน
  เรื่องราวรอบรู้
  วิจัยในชั้นเรียน
  เคล็ดลับครูมืออาชีพ
  สัทศาสตร์เบื้องต้น
  หลักสูตรแกนกลาง
  คลังข้อสอบ
  ทฤษฏีการเรียนรู้
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  หน้าต่างนักเดินทาง
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
ดูผลโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
5162236  

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนออกเสียง ed ท้ายคำ ไม่ถูกต้อง

สภาพปัจจุบันและปัญหา

ข้าพเจ้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัสวิชา อ 43102 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3 (ม. 6/2 – 6/3) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ จากการสังเกตการอ่านออกเสียงคำศัพท์ หรืออ่านออกเสียงบทอ่าน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียง ed ท้ายคำไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

วิธีการแก้ปัญหา

ในขั้นแรกครูผู้สอนได้ดำเนินการสอนการออกเสียงพยัญชนะ(consonant sound) ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นการพื้นฐานในการออกเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เสียงโฆษะ (voiced) เช่น /b/, /d/, /g/, /v/ เป็นต้น และเสียงอโฆษะ(voiceless) เช่น /p/, /t/, /k/, /f/ เป็นต้น หลังจากนั้น ครูได้สอนกฎการออกเสียง ed ท้ายคำให้กับนักเรียน ซึ่งกฎการออกเสียงก็คือ 1) ออกเสียง ed เป็น /d/ เมื่อ ed นั้นตามเสียงพยัญชนะโฆษะ (voiced) 2) ออกเสียง ed เป็น /t/ เมื่อ ed นั้นตามเสียงพยัญชนะอโฆษะ (voiceless) และ 3) ออกเสียง ed เป็น /Id/ เมื่อ

ed อยู่หลังตัว t และ d เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กฎการออกเสียงed ท้ายคำแล้ว ครูก็ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์จนนักเรียนอ่านได้ถูกต้อง และเมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านครูผู้สอนจะเน้นย้ำให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเสมอ

ผลการแก้ปัญหา

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เสียงพยัญชนะและกฎการออกเสียง ed ท้ายคำแล้ว นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย ed ได้ถูกต้องมากกว่าก่อนการเรียน สาเหตุที่นักเรียนบางส่วนที่ยังอ่านออกเสียงผิดเป็นบางครั้งเพราะนักเรียนลืมสังเกตว่าพยัญชนะท้ายคำเป็นเสียงโฆษะ(voiced) หรือเสียงอโฆษะ (voiceless) ครูต้องช่วยย้ำให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะตัวท้ายก่อน ed เสมอ

 หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved