Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  แนะนำกิจกรรมเด่น
   นิตยสารออนไลน์
  ภาษา-คารม-คำคม-กวี
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  อังกฤษท่องเที่ยว
  รักษ์ภาษา
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  ระวังฟืนระวังไฟ
   พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  คลีนิคภาษา
  โครงสร้างทางภาษา
  วัฒนธรรมสากล
  กิจกรรมเกมส์
  กิจกรรมเพลง
  บทบาทสมมุติ
  ภาษาในชั้นเรียน
  เรื่องราวรอบรู้
  วิจัยในชั้นเรียน
  เคล็ดลับครูมืออาชีพ
  สัทศาสตร์เบื้องต้น
  หลักสูตรแกนกลาง
  คลังข้อสอบ
  ทฤษฏีการเรียนรู้
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  หน้าต่างนักเดินทาง
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
ดูผลโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
5154249  

หลักสูตรแกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

                           มีเหตุผล

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค คำสั่ง 

คำขอร้องและคำแนะนำ

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียง ประโยค

 ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ

 ถูกต้องตามหลักการอ่าน

 

หลักการอ่านออกสียงตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

 

 

 

1. ออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

 2.  ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

 3. การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking Sound) ในข้อความ

4. ออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ

3.ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ

เครื่องหมายตรงตามความหมาย

ของประโยคและข้อความสั้น ๆ  

ที่ฟังหรืออ่าน

ความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ

 

 

 

เลือก/ระบุวาดภาพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

 

4.  บอกใจความสำคัญ  และ

ตอบคำถามจากการฟังและ

อ่านบทสนทนา และนิทาน

ง่าย ๆ หรือ เรื่องสั้นๆ

ฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

 

 

 

1. บอกใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน

 2.  ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 

 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

                             ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

คำศัพท์ และประโยคทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

 

พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ

2. ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

 

คำศัพท์  และประโยคคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่มี 1-2 ขั้นตอน เช่น

Open the book and read. etc

ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำ

ที่มี 1-2  ขั้นตอน  เช่น 

Open the book and read.  etc.

3. พูด/เขียนแสดงความต้องการ 

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

ง่าย ๆ

คำศัพท์  โครงสร้างประโยค แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

 

ใช้ภาษาเพื่อแสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

คำศัพท์  โครงสร้างประโยค  เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่อง

ใกล้ตัว

 

พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

5. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

คำศัพท์  โครงสร้างประโยคแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง   เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ

 I/You/We/They like…    He/she/likes……

because…… … .

พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ เช่น ชอบ  ไม่ชอบ 

ดีใจ  เสียใจ  มีความสุข  เศร้า  หิว  รสชาติ

I/ You / We / They like..…..

He / She likes….…... because….…..….

 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน 1.3     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

และเรื่องใกล้ตั

 

คำศัพท์ โครงสร้างประโยค  ข้อความที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 

1. พูดให้ข้อมูลโดยใช้ประโยคและข้อความเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ และ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูล

ส่วนบุคคล เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  

จำนวน 1 – 500  ลำดับที่ วัน เดือน ปี  ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก สี ขนาด รูปทรง ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

2. เขียนให้ข้อมูลโดยใช้ประโยคและข้อความเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง

2. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิ

แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรือ

อ่าน

 

 

ความหมายของคำ กลุ่มคำ การเขียนภาพแผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆ

 

 

1.บอกความหมายคำ กลุ่มคำ ประโยค ที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่อง

ต่าง ๆ

2. วาดภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

คำและประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็น

 

พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ต่าง ๆ ใกล้ตัว โดยใช้คำและประโยค

ที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง

                             เหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง

อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ถ้อยคำทั้งเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

พูดถ้อยคำด้วยน้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ

2.  ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของ

เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา 

 เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา

 

ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของ เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น เทศกาล วันสำคัญ เกม นิทาน ร้องเพลง

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม    

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

                            ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและ เหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.  บอกความเหมือน/

ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิด

ต่าง  ๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการลำดับคำ

(order) ตามโครงสร้างประโยค

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

1ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

 

บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ

การลำดับคำ (order) ตามโครงสร้าง

ประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย

2. บอกความเหมือน/ความ

แตกต่างระหว่างเทศกาลและ

งานฉลองของเจ้าของภาษากับ

ของไทย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย

 

บอกความเหมือน/ ความแตกต่าง ระหว่างเทศกาลและงานฉลองของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

                                                       

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน

                            การพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่น และนำเสนอด้วยการพูด /

การเขียน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่น

ค้นคว้า รวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย

การพูด / การเขียน

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน 4.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ

สถานศึกษา

 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยค ในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน  ด้วยการ ฟัง พูด อ่านและเขียน

 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก        

มาตรฐาน 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ  

                             การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. ใช้ภาษาต่างประเทศใน

การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

คำศัพท์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

 

 

ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล

 หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved