Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784175  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

นวัตกรรมชุดการสอนแบบมินิคอร์ส

เป็นนวัตกรรมการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง โดยนำมาเรียงลำดับขั้นตอนให้เป็นระบบรัดกุมตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีจุดประสงค์ที่เด่นชัด และจบสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้เรียนสามารถบรรลุจุดหมายทางการเรียนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น มีการกำหนดกิจกรรม เวลา และสื่อการเรียนการสอนไว้แน่นอน โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มมากว่ารายบุคคล สื่อและวิธีสอนมีหลายรูปแบบ

คุณลักษณะของชุดการสอนแบบมินิคอร์ส

1.ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.จบสมบูรณ์ด้วยตัวเองโดยใช้เวลาระยะสั้น ( ประมาณ 8-4 ชั่วโมง)

3.มีวัตถุประสงค์การเรียนที่แน่นอน

4.มุ่งฝึกทักษะในการปฏิบัติและประสบการของผู้เรียนเป็กลุ่มมากกว่าเป็นรายบุคคล

5.มีการร่วมกิจกรรมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม

6.ใช้กิจกรรมการเรียนหลายรูปแบบ

7.มีสื่อการเรียนการสอนหลายประเภท ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ เทป-โทรทัศน์ สไลด์ ภาพยนตร์สไลด์ และสื่ออื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง

8.มีการวางแผนและกำหนดลำดับหน่วยการสอนไว้อย่างละเอียดโดยมีความสัมพันธ์กับสื่อ เนื้อหา เวลา และวัตถุประสงค์

9.ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการคิดเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะ“ปลายปิด” ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดเป็นอิสระมากขึ้น

10.มีการประเมินผลการศึกษาข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาทักษะที่ให้ประโยชน์ต่อการวางแผน

11.มีการติดตามผลและบริหารให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนทุกคน

การสร้างชุดการสอนแบบมินิคอร์ส

1.กำหนดหลักการและเหตุผลของการสร้างชุดการสอนแบบมินิคอร์สจากความต้องการและความจำเป็น

2.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียน

3.กำหนดจุดประสงค์ทั่วไปและกำหนดจุดประสงค์เฉพาะ ซึ่งเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถปฏิบัติได้วัดผลได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดและลำดับเนื้อหาในรายวิชาต่อไป

4.สำรวจความพร้อมใช้ของทรัพยากร สื่อการเรียน และข้อมูล ให้เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา

5.เขียนชุดการสอนมินิคอร์สโดยกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ และแต่ละข้อจะต้องมีปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลที่ได้รับ ข้อมูลย้อนกลับครบวงจรต่อเนื่องกันไปรวมทั้งลักษณะของกลุ่มผู้เรียน และสื่อการเรียน อย่างชัดเจน

6.สร้างกิจกรรมและสื่อการเรียน ซึ่งประกอบด้วยคำอธิบายวิธีใช้ คู่มือดำเนินกิจกรรม รายละเอียดสำหรับกิจกรรมของผู้เรียน เอกสารประกอบความรู้ การประเมินผลและเครื่องมือสื่อการเรียน

7.ทดลองใช้ชุดการสอนมินิคอร์สและปรับปรุงแก้ไข

ข้อดีของชุดการสอนแบบมินิคอร์ส

1.ชุดการสอนแบบมินิคอร์ส สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนที่จะนำไปแก้ปัญหาในเวลาอันสั้น มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนชุดใดก่อนก็ได้ตามความต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์

2.การจัดวางโปรแกรมการเรียนรู้มีลำดับเนื้อหาตามหลักวิชาการ และมีมากมายหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย

3.กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นประชาธิปไตย

4.การประเมินผลไม่เป็นการตัดสินได้-ตก แต่เป็นการประเมินว่าผู้เรียนได้พัฒนาตนเองไปแค่ไหนและไม่มีการลงโทษผู้ร่วมกิจกรรม

ข้อสังเกตของชุดการสอนแบบมินิคอร์ส

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเปิดกว้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.ควรมีการสอดแทรกทักษะแนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

3.ในการใช้สื่อต้องคำนึงถึงขนาดของกลุ่ม ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งบรรยากาศแวดล้อม ได้แก่ แสง เสียง เป็นต้น
 
 
 
 


หน้าที่ :: 18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved