Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241165  

โครงสร้างทางภาษา

 
 

คำกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยาหรือ
ขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้

Adverbs of Frequency

คือ adverb ที่บอกความถี่ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหนได้แก่คำว่า

always           

สมํ่าเสมอ เป็นประจำ

often 

บ่อยๆ

frequency

บ่อย ถี่

usually    

ตามปกติ

sometimes

บางครั้งบางครา

generally

โดยทั่วๆไป

seldom

ไม่ค่อยจะ

hardly ever

แทบจะไม่

never

ไม่เคยเลย

การวางตำแหน่ง Adverbs of Frequency
1.ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have   ให้วางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have
She is always late.
He has never traveled by train.
2. วางไว้หน้าคำกริยาแท้เช่น
Don often goes to the park.

Adverbs of Manner

คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพเช่น

happily อย่างมีความสุข
quickly อย่างอย่างรวดเร็ว
beautifully อย่างสวยงาม
late ล่าช้า
well ดี
carefully อย่างระมัดระวัง
fast  เร็ว

She walks slowly.
The children sing beautifully.
It is important to write carefully.

Adverbs of Time

คือ adverb ที่บอกเวลา ได้แก่คำว่า

today วันนี้
tonight คืนนี้
yesterday เมื่อวาน
finally ในที่สุด
last ครั้งสุดท้าย
already เรียบร้อยแล้ว
soon ในเร็วๆนี้
before ก่อน
still ยังคง
every week ทุกๆสัปดาห์

                                     
We'll soon be home.
When did you last see your family?

Adverbs of Place

คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได้แก่คำว่า

here ที่นี่
around รอบๆ
there ที่นั่น
somewhere ที่ไหนสักแห่ง
near ใกล้ๆ

We are playing here.
The boy is sitting there.
 

Adverbs of Degree

คือ adverb ที่บอกปริมาณจะวางไว้หน้าคำ adj., adv. หรือกริยาที่มันขยาย ได้แก่คำว่า

very มาก
too มาก(เกินไป)                
quite มาก(ทีเดียว)
almost เกือบจะ

He is too big to run.
The bag is very heavy.
I am almost finished.

Note: 1.ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิดให้เรียงลำดับดังนี้ manner, place, time

The kids go to bed early.

He works hard every week.

He sang beautifully at the concert last night.
                       

2. คำที่มีรูปเหมือนกันเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์  ได้แก่คำว่า

fast เร็ว
hard ยาก แข็ง
far    ไกล
pretty มาก ทีเดียว
early เช้า เร็ว แต่เช้า

He runs fast.
He is a fast runner.
She works hard.
She is a hard worker.

คำกริยาวิเศษณ์ ส่วนใหญ่มาจากคำคุณศัพท์โดยการเติม ly ท้ายคำโดยมีหลักการทำดังนี้
1. เอาคำคุณศัพท์มาเติม ly ได้เลย เช่น

beautiful     beautifully อย่างสวยงาม
quiet quietly อย่างเงียบๆ
wonderful wonderfully อย่างยอดเยี่ยม

 
2. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly

true  truly อย่างแท้จริง


3.  คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i  แล้วเติม ly เช่น

happy happily อย่างมีความสุข
angry angrily อย่างฉุนเฉียว

                    
4. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตัด e ออก แล้วเติม y

simple    simply ง่ายๆ ชัดเจน
possible possibly เป็นไปได้

Note: คำที่ลงท้ายด้วย lyอยู่แล้วแต่เป็นคำคุณศัพท์ได้แก่คำว่า
friendly เป็นมิตร
lovely น่ารัก
lonely โด่ดเดี่ยว
ugly น่าเกียด
silly งี่เง่าหน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved