Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
11202383  

กิจกรรมของเรา
คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. ออกติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปี
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.ซึ่งสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางการศึกษาให้ดำเนินการ วิเคราะห์ วิจัยการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ท่านผอ.สพป.อต.2 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทองจึงแต่งตั้งผู้บริหาร ข้าราชครูในสังกัดและศึกษานิเทศก์ออกติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้แบ่งสายการนิเทศเป็นสาย สายฟาท่านำโดยรองผอ.สพป.ไพบิน เขื่อนแก้ว และคณะ สายน้ำปาดที่ 1 โดยรองผอ.สพป.นายวิมล ภู่ดัด และคณะ น้ำปาดสายที่ 2  โดยรองผอ.สพป.เฉลิม ปาลาศและคณะ ท่าปลาสายที่ 1โดยรองผอ.สพป.ณุกูล เดือนหงายและคณะ ท่าปลาสายที่ 2 โดยรองผอ.สพป.นิกร เชียงส่ง และคณะ ท่าปลาสายที่ 3 โดยรองผอ.สพป.วีนัส ถายาและคณะ บ้านโคกนำโดยรองผอ.สพป.ธรรมนูญ พิชัยและคณะทั้งนี้นโยบายท่านผู้อำนวยการเขตเร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก การอ่าน การเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
แจ้งจุดเน้นของงานที่ติดตาม
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เน้นผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่อง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
อ่านให้ฟัง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
เขียนให้ดู
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
คุยกับเด็กพิเศษ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ธงอาเซียนโบกสบัดบนที่ราบสูง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
มุมเกียรติยศ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
ความภูมิใจระดับภูมิภาค
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
รายงานผลวันต่อวัน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
อาเซียนบ้านน้ำต๊ะ
หน้าที่ :: 1   2  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved