Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784115  

สายลม แสงแดด

กระทรวงศึกษาพิการ
 
ศิวกานท์ ปทุมสูติ : ทุ่งสักอาศรม
 
กระทรวงศึกษาพิการ (๑)
 
 
 
เธอต้องการผลไม้ที่ปลายกิ่ง
แต่ทอดทิ้งปุ๋ยดินเป็นกรดด่าง
สอบวัดแต่ความหมายที่ปลายทาง
ว่ารสต่างรสดีตีราคา

.
เธอจึงวัดโอเน็ตคัดเกรดผล
ไม่เคยสอบวัดต้นโคนพฤกษา
วัดเอ็นทีปรนัยปลายปัญญา
ไม่เคยวัดชีวาพนาพนม

.
เธอจึงผิวเผินกับมาตรฐาน
ประเมินเมฆเอกสารว่าเหมาะสม
ชอบ "ผักชี" ได้ผักชีนิยมชม
เพาะบ่มเมล็ดพันธุ์อันเปล่าเปลือง

.
แค่ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"
ยังดูแลแก้ไขไม่กระเตื้อง
อย่าหวัง "รักการอ่าน" เปลี่ยนบ้านเมือง
อย่าฝันเฟื่อง "คิดวิเคราะห์" เซาะฝุ่นทราย
.
แท้แล้วผลสมบูรณ์เพราะมูลดิน
เพราะเหง้ารากทั้งสิ้นตลอดสาย
น้ำอากาศธาตุแร่มิทำลาย
คือปัญหาท้าทายยุคแห่งเธอ

.
ก่อน "กระทรวงศึกษาพิการ" ทรุด
ได้โปรดหยุดโปรดยั้งความพลั้งเผลอ
มาปลูกไม้ "ใฝ่รู้" ใฝ่ปรุงเปรอ
ค้นให้เจอต้นชีวิตที่แท้จริง

 

                  

 
    
          แม้จะมีการแก้ปัญหาข้อนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งอบรมครูในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีสอน และนำเนื้อหาในหนังสือบางตอนมาศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปสอนได้ถูกวิธี ให้ผู้สอนทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีสอน นำเนื้อหาในหนังสือมาศึกษาโดยละเอียด สอนเนื้อหาทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มีคู่มือครูซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสอนบทเรียนแต่ละตอนว่าควรจะมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างไรจะบรรลุกิจกรรมในการเรียนอะไรบ้าง จะฝึกนักเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล สื่อการเรียนที่ควรจะใช้มีอะไรบ้าง และจะแบ่งเนื้อหาที่จะสอนอย่างไร ทั้งเนื้อหาในการทบทวน และเนื้อหาใหม่ แต่ละตอนจะใช้เวลาเท่าใด รวมทั้งการวัดผลด้วย

แต่ถึงวันนี้ครูเราก็ยังประสบปัญหาการเรียนการสอนอยู่ดี...   ชำแหละทฤษฏี 1 
    
 
   
       สำหรับชั้นทุกวันนี้ก็ยังต้องเปิดตำราอยู่ "วิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน"
 และถลกหนังเสือกับประโยค "ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่"
อย่างเดียวกับนายแต่ดีหน่อยที่ฉันไม่ได้ขี่หลังเสืออย่างนาย
เจ้าอ้าย ก็ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ซึ่งมีผู้ใช้กันมากในการติดต่อกับคนต่างชาติ
 แม้จะมีอีกสารพันภาษาทะลักเข้ามาในวันนี้ แต่เราก็ต้องจับวิชาภาษาอังกฤษไว้ทั้งสองมือ
ถึงวันข้างหน้าคนไทยจะต้องมีการติดต่อกับคนในประเทศเพื่อนบ้านอีกสักกี่ประเทศ
ทำการธุรกิจกับชาติใดใดก็ยังต้องเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายทั้งในการพูด
และ / หรือการเขียน จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือนายก็คิดจะให้ชาติไทยเป็นชาตินานาภาษากับเค้าด้วย
 ญี่ปุ่นที่ชื่นชมนักหนาว่าชาตินิยม เดี๋ยวนี้ก็เรียนรู้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ    ชำแหละทฤษฏี 2  
 
 
 
         กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งระบบและโครงสร้าง การฝึกอบรมได้นำทฤษฏีการเรียนรู้และการออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนว BackWard Design หรือการสร้างหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากการประเมินสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนต้องเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้สอน จากนั้นผู้สอนต้องกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลบุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้ววางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากความรู้และทักษะอะไรจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมและสื่อการสอนแบบไหนที่เหมาะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการกำหนดรูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอนที่ใช้ในห้องเรียนกลุ่มขนาดต่างๆ   ชำแหละทฤษฏี 3 
 
 
       บทความนี้ได้มาจากการวิจัยของดร.วีร์ซึ่งกำลังมาแรงมากเลย "สาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย )สามารถจำแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับลึกกับระดับตื้น ทั้งนี้ ระดับลึกเป็นสาเหตุเกี่ยวกับ "ทักษะภายใน" ซึ่งสัมพันธ์กับ "ความถูกต้อง" ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนระดับตื้นเป็นสาเหตุเกี่ยวกับ "ทักษะภายนอก" ซึ่งสัมพันธ์กับ "ความชำนาญ" ในการสื่อสารภาษาอังกฤษการพัฒนาคนไทยให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้อย่างมั่นใจถูกต้องมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ทำให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความหมาย คำ วลี ประโยค ตอนความ และเรียงความ จากภาษาไทยไปเป็นคำ วลี ประโยค ตอนความ และเรียงความภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติของเสียง และสัญลักษณ์    ชำแหละทฤษฏี 4 

 
                    

 หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved