Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784211  

ลมหายใจของใบไม้

:::ร้อยดวงเป็นรวงดาว:::
ช่วงนี้เพื่อนร่วมวิชาชีพของฉันหลายชีวิตคงกรำอยู่กับงานนอกกรอบ
หลายคนที่มั่นใจ "ได้อยู่แล้ว" ท่ามกลางสายตาเป็นสับปะรด "ดี" จะเท่า"ดี"ไหมหนอ
หากจะต้องจัดระบบให้เข้ากรอบใหม่บนผนังเดิม"ผู้สอนและจัดการเรียนรู้ดี"
ก็คงเหมือนลงสนามแข่งขันอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจกับกรรมการกลุ่มต่าง
หลายคนคงภูมิใจกับแรงสนับสนุน หลายคนได้รับรู้ว่ามีสายตาที่ยังมองเห็นคุณค่า
ไม่ว่าจะจริงใจหรือไก่กา สิ่งเหล่านั้นคงเป็นพลังใจให้เดินหน้าได้ทุกวิถีทาง
ถึงปลายทางหรือไม่บางทีอาจต้องอาศัยจังหวะชีวิตแล้ว..


ย้อนกลับดูตัวเอง..หลายปีฉันสร้างอะไรเป็นเกียรติภูมิ?
สำหรับฉันแล้วค่าของความเป็นครูนั้นอยู่ที่การ “ยกระดับจิตใจ” ให้ศิษย์
หาใช่การสอนให้ศิษย์เป็นเลิศด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว

ในความรับผิดชอบครูประจำกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
ฉันเคยร่วมกับคณะทำงานจัดทำหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน
จัดบรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน
บนพิ้นฐานที่ว่า ผู้เรียนควรมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฉันสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ทด้วยงบประมาณส่วนตัว
เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง
เว็บไซต์ที่บากบั่นปั้นนั่นเป็นแรงเสริมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาให้มีศักยภาพสูงสุด
ผู้เรียนของฉันสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ขยายเครือข่ายไปถึงผู้เรียนและผู้สนใจอื่นๆด้วย

ถึงวันนี้บ้านหลังนั้นได้รับการแพร่หลายมีผู้เข้าใช้งานเฉลี่ยวันละ 2000 page views
ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จสำหรับเว็บไซต์เล็กๆที่ใช้งานเฉพาะกลุ่ม
วันนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น 1,7896,700 (13/07/2554) ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าจะได้มีการพัฒนาต่อไป
ในส่วนนี้นับว่าเป็นการขยายเครือข่ายสู่สังคมและชุมชน องค์กรของฉันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
กิจกรรมต่างเป็นที่สนใจของคณะผู้มาศึกษาดูงานโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท

แม้จะประสบปัญหาบ้างจากปัญหาความไม่สะดวกในด้านระบบ
ทำให้ยังไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกกิจกรรม
แต่โดยส่วนของการสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วนับว่าประสบผลสำเร็จ
เจ้านายตัวน้อยของฉันส่วนใหญ่สามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บไซต์
ยกเว้นผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านความพร้อมทางการเรียน
ซึ่งก็ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้แล้ว
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่เห็นแก่ลาภยศ..


ฉันให้โอกาสผู้เรียนมีเวทีแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน
ในกิจกรรมชุมนุมสมาชิกทุกคนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
สามารถสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Social Network
ทั้งนี้ได้สร้างเว็บไซต์สำหรับสมาชิกชุมนุมภาษาอังกฤษอีกชุมนุมหนึ่งด้วย

ทบทวนแล้วยิ่งมั่นใจว่าได้อุทิศเวลาเป็นที่พึ่งให้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต
อย่างเสมอต้นเสมอปลายและทั่วถึง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภูมิภาค
ได้รับรางวัลเหรียญทองหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการพูดฉับพลัน “ Speech Contest” ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง

การพัฒนาตนเองก็น้อยหน้าใครที่ไหนกันเล่า
ฉันค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้พัฒนาผู้เรียน
หาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากชีวิตจริงของคนทุกวัย
ฉันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ทักษะกระบวนการเหมาะสมกับลักษณะกลุ่มผู้เรียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาได้เหมาะสม

เหนืออื่นใดจากการที่มีโอกาสได้ดูแลเด็กพิเศษ ให้สามารถฟื้นฟูสภาพ มีกำลังใจและศรัทธาต่อการเรียน
รวมถึงการมีวิธีการที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กออทิสติค
เจ้าชายน้อยของฉันมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้จากอินเทอร์เน็ท
และเรียนรู้ด้วยความสุข ทำให้ค้นคิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Code Switching + CLE และกำลังเติบโต

ฉันคิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมาตลอดชีวิตการทำงาน
มีการติดตามและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพจริงของผู้เรียน
นำผลของการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ วิริยะอุตสาหะที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
หาวิธีให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขมีแรงบันดาลใจและทักษะที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง


ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC (English Resource and Instruction Centre )
อันมีเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนพัฒนาบุคคลากรด้านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้สังคมและชุมชนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง

หรือฉันยังไม่สมควรเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม !
หรือฉันยังไม่ดีพอให้ชุมชนยกย่อง!

แล้ว"ดี"ในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
จะดีได้เท่าดีจริงไหม? หรือดีใดใดก็ดีได้ไม่เท่าดี?
ฉันจะหาคำตอบดีดีได้จากไหน?
เธอมีคำตอบให้ฉันใช่ไหมคนดี..

บันทึกนี้สำหรับครูดีอีกหลายแสนดีทั่วแผ่นดิน..

ขอเชิญชวน ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชน
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์
เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี”
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย
“เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”
อันจะเป็นฐานรากแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันมั่นคง
ที่ฝากไว้ให้แก่แผ่นดิน และลูกหลานของเราสืบไป..


 • :::เปลี่ยนทางไม่เปลี่ยนทิศ:::
 • :::ลอยเรือ...ให้เหลือรอย:::
 • :::อ้อมละมุน..นั้นอุ่นเอื้อ:::
 • :::อุ่นใจไว้บ่มรัก:::
 • :::ที่สุดของหัวใจ..คือเธอ:::
 • :::เพลงบินใบไม้บาง:::
 • :::คือนิลนัยนา..หาดาย:::
 • :::ตามองดาว เท้าติดดิน :::
 • :::ดอกไม้ในใจเธอ:::
 • :::ทางสายใหม่:::
 • :::ภวังค์ไหว:::
 • :::ใต้ฟ้าตะวันเดียว:::
 • :::ลมหายใจใต้ตะวัน:::
 • :::ดาวดวงสุดท้ายที่ปลายฟ้า:::
 • :::หมื่นไมล์..แค่ใจเอื้อม:::
 • :::ลมหายใจและสายตา:::

 • หน้าที่ :: 101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111  


  Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved