Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784200  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

การออกแบบและโฆษณาเว็บไซต์
1. กำหนด ขอบเขตของเว็บไซต์
 •  เว็บไซต์สามารถทำประโยชน์และเปิดช่องทางให้การติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต กับผู้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่พร้อมไปด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับ บริษัทห้างร้านต่างๆ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
 • เว็บไซต์มีข้อมูลข่าวสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องซื้อขาย เปิดช่องทางให้การติดต่อผ่านทางอินเตอร์เนต โดยให้ข้อมูลข่าวสารฟรี
 • ตัดสินใจอย่างระมัดระวังในการทำโฆษณาในเว็บไซต์
 • ข้อมูลช่วยเหลือ : เป็นรายละเอียดของการสร้างโครงงาน การวางแผนสำหรับธุรกิจของคุณ งานอดิเรกที่คุณชื่นชอบและพื้นที่ในส่วนที่คุณสนใจหรือมีความชำนาญ
2. การออกแบบสิ่งที่จะให้มีในเว็บไซต์
 • ต้องสร้างวัตถุประสงค์และกำหนดขอบเขตที่มีความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์ปัจจุบัน
  • การพัฒนาต้องวางแผนตามจุดสำคัญดังนี้
   • จุดมุ่งหมาย ของเว็บไซต์
    • รายละเอียดของวัตถุประสงค์หลัก
    • ขายบริการหรือผลิตภัณฑ์
    • เตรียมการบริการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต
      • ทำให้เกิความนิยม
    • ผู้อ่าน น่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีก ถ้าพวกเขาต้องการบริการหรือผลิตภัณฑ์
   • ขอบเขต ของเว็บไซต์
    • ขอบเขตสามารถกำหนดในจุดสำคัญและขนาดของโครงงาน
    • กำหนดเนื้อหาของเรื่อง เพื่อการพิจารณาและกำหนดให้กว้างหรือแคบ ซึ่งจะต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
    • กำหนดระดับของรายละเอียด สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์
     • สรุปเนื้อหาสาระ
     • พิจารณาความยาวของหัวข้อหลักต่างๆ (Toppic)
      • ตั้งค่าของหน้าเพจในระดับต่อไป
      • รูปแบบทั่วไปของเว็บไซต์
   • ผู้มาเข้าชม
    • ตัดสินใจประชาสัมพันธ์ความคิดของเว็บไซต์ทั้งภาษาท้องถิ่นและภาษาที่ 2 ควรเป็นภาษาอังกฤษ
    • ใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์
    • อะไรที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ
    • ทำไมพวกเขาต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
    • ต้องทำอย่างไรที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
   • โครงสร้าง
    • เขียนเค้าโครงของเว็บไซต์
    • กำหนดจุดประสงค์ ขอบเขต เป้าหมาย กลุ่มผู้ชม
    • หน้าแรก Homepage ต้องเตรียมรายการเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงภาพรวมของเว็บไซต์
    • หน้าหลัก ต้องแสดงเนื้อหาสาระที่ต้องการเสนอให้ชัดเจน
    • วิธีดึงดูดความสนใจ ให้ผู้อ่านกลับมาเยี่ยมชมอีก
    • ร่วมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
ลักษณะองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 • บอกรายละเอียดโดยทั่วไปขององค์กร
 • บอกเกี่ยวกับ รายการโครงสร้างข้อมูลและแฟ้มรายการ (Directory and file)
 • จัดทำชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันของสารสนเทศ
 • โครงสร้างข้อมูลองค์กร
  • พื้นฐานของโรงสร้างจะต้องเกี่ยวกับเนื้อหาโดยรวมของเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ใช้แฟ้ม index หรือคำเริ่มต้นของโฮมเพจ ที่จะให้บริการในเว็บไซต์
  • มีการจัดกลุ่ม รูปแบบที่เหมาะสม เป็นระเบียบ ง่ายแก่การเพิ่มขยายหรือปรับปรุง
3. การสร้างขอบเขตของเว็บไซต์
 • เว็บไซต์จะต้องลดอุปสรรคในการสื่อสารและสามารถที่จะการเสนอความคิดต่อสาธารณชน
 • สร้างสิ่งที่ดี ใส่ใจกับโฮมเพจให้มีพลัง
  • เตรียมจัดพื้นที่แล้วนำเนิ้อหาพร้อมรูปภาพมาใส่
  • ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • รับฟังในสิ่งที่เพื่อนเสนอแนะ
  • การจัดระเบียบรวบรวมข้อมูลที่ดี
4. สร้างห้องเพื่อทำโฮมเพจ
 • สร้างสรรห้องของเว็บไซต์เพื่อใครและจะวางแผนทำอะไร
 • การออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับการเข้าชมครั้งแรกและกลับมาเยี่ยมชมอีก
 • เสนอข่าวสารที่ทันสมัยและถูกต้องมีรายละเอียด
 • ปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบ คือมีพื้นที่และความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์
5. การเชื่อมโยงแบบก้าวหน้า
    
 • มีตัวชี้นำแบบหลากหลาย
 • ออกแบบมีหลายเส้นทางในการดูข้อมูล
 • สร้างเส้นทางที่ดีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้โปรแกรมเบราเซอร์หลากลาย
 • เพิ่มหัวข้อคำอธิบายรูปภาพ
 • เพิ่มการใช้เฟรมที่ชัดเจนสำหรับโปรแกรมเบราเซอร์
6. การตรวจสอบและทดลองเว็บไซต์
 
 
 • หลีกเลี่ยงชนิดและรูปแบบที่ไม่สอดคล้อง
 • เน้นคุณภาพ
 • ให้ตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์
 • จัดการตรวจสอบหลาย ๆ ครั้ง ค้นหาจุดที่ผิดพลาด
 • ตรวจสอบรูปแบบที่ไม่สอดคล้องหรือส่วนที่ขาดหายไป
 • ตรวจสอบทิศทางของตรรกะและถ้อยคำ
 • ตรวจสอบข้อความในเอกสาร รูปแบบ การสะกดคำ วรรคตอน
 • ตรวจสอบตัวเลข รูปภาพและแผนผัง
 • ทดสอบการเชื่อมโยงต่าง ๆ (Link)
 • ทำการเปิดหน้าเอกสารในเบราเซอร์และตรวจเช็คส่วนที่เชื่อมโยง
 • ตรวจสอบหลักไวยากรณ์ของการเชื่อมโยง ชื่อแฟ้มหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
      ปัญหาด้านรูปแบบที่พบมากมีอยู่ 4 ข้อ
 • คำสั่งควบคุมต้องอยู่ในเครื่องหมาย < >
 • การจับคู่คำสั่งของโครงสร้างภาษา HTML
 • การใช้เครื่องหมาย " " ต้องใช้คู่กัน
 • คำสั่งการวนรอบ

 

7. การโฆษณาเว็บไซต์
 
 
การเข้าถึงตัวให้บริการ (Web Server)

Web Server ที่ได้รับการนิยม 10 อันดับ
http://serverwatch.internet.com/top10.html

ที่ได้รับความนิยม เช่น Apache,Personal Web Server ฯลฯ

 • ตรวจสอบชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมด
 • ส่งแฟ้มข้อมูลไปไว้ที่ห้องเก็บแหล่งข้อมูล (Directory or Folder)
 • ตรวจสอบชนิดของแฟ้มข้อมูลให้ถูกต้อง
 • กำจัดออก ถ้าจำเป็นหรือเกิดปัญหา

   

 • 8. การเผยแพร่เว็บไซต์
   
  ทำการลงทะเบียนที่ฐานข้อมูลหลักเท่านั้น

   

   
   


  หน้าที่ :: 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  


  Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved