Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12120678  

พันธกิจขยายผล

34. การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์

            เป็นการสอนที่ยึดกลุ่มเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีใจกว้าง กล้าแสดงออก รู้จักการปรับตัว รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

35. วิธีการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล

            เป็นวิธีการสอนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองใช้ชุดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยบัตรคำสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝึกหัด หรือบัตรงานพร้อมคำเฉลย และบัตรทดสอบพร้อมเฉลย โดยมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบในการเรียนเรื่องนั้น

 

36. วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ตามแนวความคิดของกาเย่

            เป็นวิธีการสอนโดยการยึดจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นหลัก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้บรรลุสมรรถภาพคือข้อเท็จจริงทักษะเชาวน์ปัญญา ยุทธศาสตร์การคิด เจตคติ และทักษะการเคลื่อนไหว

 

37. วิธีการสอนแบบผสม

            เป็นวิธีการสอนที่ใช้วิธีการหลายๆ วิธีมาผสมกัน เพื่อที่จะหาข้อสรุปหรือแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การสอนโดยวิธีการสาธิตประกอบคำถามเพื่อนำไปสู่การสอนแบบอุปนัย เป็นต้น

 

38. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบยกตัวอย่างและโจทย์ที่แปลกกว่าในหนังสือ

          เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ยกเรื่องราว ตัวอย่าง โจทย์ หรือปัญหาที่ตลกขบขัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน

 หน้าที่ :: 29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved