Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241082  

โครงสร้างทางภาษา

 
Articles
 
คำ article แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
A. Indefinite Article ได้แก่ a, an
B. Definite Article ได้แก่ the

A. Indefinite Article ได้แก่ a, an

หลักการใช้ a, an

1. ใช้ an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสียงสระไม่ว่าจะเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็ตามเช่น
an elephant, an hour, an umbrella, an apple

2. ใช้ a, an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้เสมอที่มีความหมายเป็น"หนึ่ง"
She has a dog.
Give me an apple.

3. ใช้ a,an นำหน้าคำที่บอกอาชีพ
Junior's father is a doctor.
I want to be a teacher.

4. ใช้ a, an นำหน้านามเอกพน์ที่แปลเป็นต่อ...(หน่วย)
Oranges cost 50 baht a kilogram.

5. ใช้ a กับการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่น
a stomachache, a headache, a fever
I ate somtam at lunch and now I have a stomachache.

6. ใช้ a,an ในประโยคอุทานตามหลัง what เช่น
What a nice dress!
What an old man!

เราจะไม่ใช้ a,an กับสิ่งต่อไปนี้
1.กับคำนามที่นับไมได้ (uncountable nouns)
2.ไม่ใช้นำหน้าชื่อวิชา ชื่อกีฬา ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ชื่อมหาวิทยาลัย
3.ไม่ใช้หน้าคำที่เป็นมื้ออาหาร breakfast, lunch, dinner


B. Definite Article ได้แก่ the

หลักการใช้ the

1. ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ที่เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าคนไหน อันไหน สิ่งไหน

2. ใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียว
the sun, the moon, the sky

3. ใช้ the นำหน้าชื่อครอบครัวเช่น
The Browns, The Lees

4. ตามปกติเราใช้ the นำหน้าชื่อหนังสือพิมพ์เช่น
The Nation, The Times, The Sun

5. ใช้ the กับชื่อสถนาที่
ทะเล the Pacific
เทือกเขา the Himalayas
แม่นํ้า the Mississippi
ทะเลทราย the Sahara
โรงแรม the Plaza
โรงหนังโรงละคร the Playhouse
พิภิธภัณฑ์   the National Museum
ชื่อประเทศที่มีคำว่า Republic, Kingdom, State

6. ใช้ the เมื่อเราพูดโดยทั่วไปในเรื่องเครื่องดนตรี
the piano
I play the guitar.

7. ใช้ the ก่อนคำว่า same
Your shirt is the same color as mine.

8. ใช้ the + คำคุณศัพท์เมื่อกล่าวถึงกลุ่มบุคคลเป็นพิเศษ
the rich, the sick, the poor

9. ใช้ the กับคำนามที่เราได้กล่าวมาแล้วทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด

เราจะไม่ใช้ the กับสิ่งต่อไปนี้
1.ไม่ใช้ the นำหน้านาม+จำนวนเช่น
room 255
2.ไม่ใช้ the เมื่อเราพูดถึงสิ่งของหรือบุคคลโดยทั่วไป
I'm afraid of spiders.
 
 
A - AN - SOME
 
 
1 Do you have .................... milk?

2 Can you give him ....................  tea?

3 Do you want ....................  orange?

4 I give him ....................  present.

5 Father buys me ....................  cars.

6 Do you see ....................  elephant?

7 Have you got ....................  stamps?

8 Does he like ....................  orange juice?

9 Do you like some butter and ....................  jam?

10 Mum, please give me ....................  melon.

11 Does the monkey eat ....................  apple?

12 Tom gives me ....................  nice present.

13 This is ....................  excellent test.

14 Please buy me ....................  little hamster!

15 Dave and Peter send us ....................  letters.

 
 


หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved