Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784069  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction )

เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนรายบุคลลที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยสอน ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งมาทางจอภาพหรือตอบคำถามทางแป้นพิมพ์

ลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบรายบุคคลที่นำเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) มาใช้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.การนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการเสนอเนื้อหา ขั้นเสนอคำถามและคำตอบ ขั้นตรวจสอบคำตอบ-ให้แรงเสริมและขั้นปิดท้ายบทเรียน

3.การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ทักษะ ทัศนคติ ดังที่กำหนดไว้ และผู้เรียนสามารถประเมินผลด้วยตัวเองว่าบรรลุจุดประสงค์ในแต่ละข้อหรือไม่

4.ที่สอนเนื้อหาความรู้เป็นส่วนย่อยๆ มีบทนำ คำอธิบาย ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี กฎเกณฑ์ คำอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน ในรูปของข้อความ ภาพ และเสียง หรือทุกแบบรวมกัน หลังจากจบบทเรียนแล้วจะมีคำถามเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีการแสดงผลย้อนกลับ มีการเสริมแรง และให้ผู้เรียนย้อนกลับไปเรียนบทเรียนเดิม หรือข้ามบทเรียนที่ผู้เรียนรู้แล้วไป

5. เมื่อจบบทเรียน ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะและปฏิบัติ ( Drill and Practice) เป็นการทบทวนและวัดเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนความความรู้ความชำนาญ

6.รูปแบบของการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลากหลายชนิด ได้แก่ การจำลองแบบ (Simulation) เกมทางการศึกษา (Educational Game) การสาธิต (Demonstration)

การทดสอบ (Testing) การไต่ถาม (Inquiry) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การทดสอบ (Testing) การไต่ถาม (Inquiry) การแก้ปัญหา (Problem Solving) ฯลฯ

ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรู้ตามศักยภาพหรือแตกต่างระหว่างบุคคล

2.ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ตนสนใจได้ และเรียนซ้ำได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ

3.การเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอน มีทบทวนและการแก้ปัญหาเป็นระยะๆ มีภาพความเคลื่อนไหว มีสี และเสียง ที่ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรียน

ข้อสังเกตของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.ครูสอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างดี

2.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องใช้เวลาและงบประมาณ
 
 
 
 


หน้าที่ :: 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved