Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13591577  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

 
 
 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
 
Instructional Innovation
 
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการนำความคิดหรือวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล นวัตกรรมทางการศึกษา ( Educational Innovation ) หมายถึงการนำความคิดหรือวิธีการหรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทางการศึกษาที่ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นระบบ นำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์รูปแบบใหม่ๆ ของกระบวนการเรียนการสอน เช่น แผนการสอน เทคนิควิธีสอน กิจกรรมการเรียน วิธีการวัดผล เป็นต้น

ประเภทของนวัตกรรมทางการสอน

1.นวัตกรรมทางด้านระบบการศึกษา เช่น ระบบสอนทางไกล การสอนระบบเปิด การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เช่น การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่

3.นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบคณะ การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ การสอนซ่อมเสริม การใช้ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

4.นวัตกรรมทางด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น การใช้เครื่องช่วยสอน บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทปเสียง สไลด์ วิดีโอ และวิทยุโทรทัศน์ แบบฝึกชุดฝึก

5.นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล เช่น การวัดผลแบบอิงกลุ่ม การวัดผลก่อนการเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ

6.นวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา เช่น การใช้ทฤษฎีจัดระบบในการบริหาร การใช้คอมพิวเตอร์จัดระบบข้อมูล การใช้ทฤษฎี MBO การจัดตารางแบบยืดหยุ่น ในที่นี้ผู้เขียนได้นำเสนอเฉพาะนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป

 
 

 
 
 
 


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved