Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13591720  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

บทเรียนโมดูลหรือหน่วยการเรียน ( Instructional Module)
 
บทเรียนโมดูลหรือหน่วยการเรียน ( Instructional Module) เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้กับผู้เรียนเพื่อให้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย เรียกว่า เป็นการจัดกลุ่มประสบการณ์
 

ลักษณะของโมดูล

1.โมดูลต้องระบุความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้อย่างแจ่มแจ้ง

2. ต้องมีการประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Assessment) เพื่อจุดมุ่งหมายดังนี้

1.1 เพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนว่ามีความเพียงพอหรือไม่

1.2 เพื่อทราบว่าผู้เรียนมีสมรรถภาพตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเพียงใด

1.3 เพื่อให้ผู้สอนสามารถเลือกกิจกรรมหรือวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

2. บทเรียนโมดูลต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างน้อยสองทางเสมอ หรืออาจจะให้

ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดกิจกรรมเองตามความสนใจ

3. เมื่อจบบทเรียนโมดูลต้องมีการประเมินผล (Post-Assessment) ด้วยแบบประเมินที่เป็น

ชุดเดียวกันหรือคู่ขนานกันกับการประเมินผลก่อนเรียนก็ได้แต่ต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

4. ต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลตนเองว่าเรียนผ่านหรือไม่

5. สุดท้ายของบทเรียนโมดูลต้องมีการเรียนซ่อมเสริม(Remediation)
 
ข้อดีของบทเรียนโมดูล

1. เป็นบทเรียนที่ผู้เเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีระเบียบแบบแผน แต่หลากหลายวิธีแห่งการเรียนรู้

3. ผู้เรียนได้ทราบความสามารถและความก้าวหน้าของตนในการเรียนรู้ทุกระยะ

4. นักเรียนที่เรียนรู้ช้าได้มีโอกาสเรียนซ้ำ
 
ข้อสังเกตของบทเรียนโมดูล

1. ครูผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนโมดูลเป็นอย่างดี และจัดสร้างให้ครบกระบวนการ

2. ผู้สร้างบทเรียนโมดูลต้องศึกษายุทธวิธี หรือกิจกรรมในการนำเสนอบทเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย
 
 
 
 
                      
                                             
 
 
 
 


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved