Neric-Club.Com
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14119156  

บริหารจิต

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
 
 

****************************************


โครงการสัมมนาทางวิชาการ
++ ระดมสมองนักวิชาการ ม.มหามกุฏ-ออกซฟอร์ด
++ ดันวิชาพระพุทธศาสนาพัฒนาสู่ระดับสากล

ปัจจุบัน พระพุทธศาสนา มิได้แพร่หลายอยู่ในเฉพาะซีกโลกตะวันออกเท่านั้น แต่กลายเป็นศาสนาสากลที่แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก!!!

และเมื่อเร็วๆ นี้ทาง “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของไทย ได้จัด โครงการสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ “can we know what the Buddha meant?” หรือ “เราสามารถจะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ไหม” โดย พระเทพปริยัติวิมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดสัมมนานานาชาติในครั้งนี้ พร้อมทั้งนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาชั้นนำของโลกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และนักวิชาการภายในประเทศเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อปรับวิธีการและกระบวนการในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน นับเป็นการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจทางด้านพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาชั้นนำของโลกว่า เขาศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างไร

วันแรกของการ “จัดสัมมนานานาชาติ” เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Metta as a means to Nibbana” หรือ “เมตตาธรรมวิถีสู่นิพพาน” เพื่อให้ อาจารย์

นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสฟังและศึกษาวิธีคิดของผู้เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนาชั้นนำของโลก และร่วมเสวนากับ ศ.ดร.ริชาร์ด กอมบริช เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างนักวิชาการนานาชาติและไทย ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ การสัมมนาในครั้งนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

วันที่สองเป็นการสัมมนาในหัวเรื่อง “can we know what tke bubbha meant ?” ซึ่งจะมีการแปลเป็นภาษาไทย เป็นการสัมมนามุ่งให้อาจารย์ นักศึกษาทุกระดับและทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดและการตีความพระพุทธศาสนาของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก

พระเทพปริยัติวิมล กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า พระพุทธศาสนาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราชาวพุทธหรือผู้ที่สนใจ ควรศึกษาร่วมทำความเข้าในแง่มุมต่างๆ เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธรรมซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชาวพุทธด้วยกัน และเป็นผลดีต่อการนำพุทธธรรมไปสร้างสรรค์สันติสุขให้แก่ชาวโลก

การที่เราจะหยิบยื่นสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นนั้น ควรที่เราเองจะต้องมีความชัดเจนและแน่ใจในสิ่งนั้นก่อนเป็นคนแรก มิฉะนั้นแล้ว คนอื่นก็จะมีความชัดเจนและมั่นใจในสิ่งที่หยิบยื่นให้ได้ยาก อาตมภาพคิดว่า เรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญของเราทุกคนที่ควรได้ตระหนักเกี่ยวกับพุทธศาสนา และกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นผลิตผลของความร่วมมือทางวิชาการด้านพุทธศาสน์ศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัย

พระพุทธศาสนาระหว่างกันและกัน โดยมีศูนย์ออกซฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานเชื่อมสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

การจัดสัมมนาครั้งนี้คงจะให้ความรู้สิ่งอันมีคุณค่าแก่การศึกษาพระพุมธศาสนาเป็นอย่างมาก!!!


สยามรัฐ หน้าศาสนา เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ - 30/1/2550


หน้าที่ :: 16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved