Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
9508720  

เคล็ดลับครูมืออาชีพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

วิชา 22011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Shopping

เรื่อง Writing : How much, How many                                ปีการศึกษา 2550
 
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สอน                                       นางสาวภัสรา อุดาการ เวลา 1 ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………...

สาระสำคัญ

การพูดและเขียนประโยคโดยใช้ประโยคโครงสร้าง Present Simple Tense ได้นอกจากผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้าง แล้วยังได้ฝึกทักษะพูดและเขียน สามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา อังกฤษกับภาษาไทย ในเรื่องข้อความที่ซับซ้อนและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (มฐ.ต 1.2 ข้อ4 และมฐ.ต 2.2 ข้อ1)

จุดประสงค์การเรียนรู้

พูดและเขียนประโยคง่าย ๆ เพื่อสื่อความในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม

จุดประสงค์ปลายทาง

พูดและเขียนประโยคโดยใช้ประโยคโครงสร้าง Present Simple Tense ได้

จุดประสงค์นำทาง

1. ระบุโครงสร้าง Present Simple Tense ได้

2. บอกความหมายและหลักการใช้ Adverbs of Frequency ได้

3. พูดและเขียนประโยคโดยใช้ประโยคโครงสร้าง Present Simple Tense ได้

สาระการเรียนรู้

1. เนื้อหาภาษา

Function : Writing the Present Simple Tenses with Adverbs of Frequency

Vocabulary : Adverbs of Frequency

Structure

การใช้ How many และ How much

การใช้ How many และ How much ถามเกี่ยวกับจํานวน

เช่นHow many books do you have?

How many benches are there in the park?

How much money do you have?

How much sugar do you want?

ข้อสังเกต

How many ใช้กับ countable nouns ( นามนับได้ )

How much ใช้กับ uncountable nouns ( นามนับไม่ได )

ตัวอย่าง countable nouns :

cat, dog , book , pen , car , shirt , bird

ตัวอย่างของ uncountable nouns

coffee , tea , sugar , cream , milk

2. กระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร : กระบวนการฝึกพูดและเขียน

ทักษะการคิด การจำ กลยุทธ์การสื่อสาร

3. เจตคติ : มีนิสัยรักการอ่านการเขียนอย่างมีเหตุผล มีความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความซื่อสัตย์ และการกล้าแสดงออก

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในภาษาไทย ความหมายของ tense ในภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน

2. ยกตัวอย่างประโยคที่เล่าเหตุการณ์ในรูปของ Present Simple Tense ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค เช่น

I go to school everyday.

They go to school everyday.

He goes to school everyday.

3. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนรูปคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค ดังนี้

3.1 เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ คำกริยาจะเติม s หรือ es ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเติม s แต่จะเติม es มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1.1 คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, o และ x เช่น

pass - passes brush - brushes box - boxes

catch - catches go - goes

3.1.2 คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น cry - cries fly - flies

4. ยกตัวอย่างประโยคต่างๆ แล้วให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานที่กำหนดในใบงานที่ 16

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยการเปลี่ยนคำกริยาให้สอดคล้องกับประธาน 5 ข้อ

 

สื่อการเรียนรู้

1. ห้องสมุด

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)

4. ป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

การวัดและประเมินผล

พฤติกรรมที่คาดหวัง

วิธีการวัด

เครื่องมือ

การวัด

เกณฑ์

การประเมิน

1. ระบุโครงสร้าง Present Simple Tense ได้

2. บอกความหมายและหลักการใช้ Adverbs of Frequency ได้

3. พูดและเขียนประโยคโดยใช้ประโยคโครงสร้าง Present Simple Tense ได้

1. สังเกตการตอบคำถาม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบสังเกต

2. ใบกิจกรรม

3. ใบกิจกรรม

80%

60%

60%

กิจกรรมเสนอแนะ

1. ในการแสดงบทบาทสมมุติอาจให้แสดงท่าทางประกอบด้วย

ลงชื่อ…………………………….หน้าที่ :: 19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved