Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241360  

โครงสร้างทางภาษา

 
 
Nouns
 
Nouns (คํานาม) ในภาษาอังกฤษแบ่งเป็น Nouns เอกพจน์ ( Singular ) และพหูพจน์ ( Plural )
 
 
Singular
Plural
one book
one cat
one table
two books
five cats
two tables
 
 
ข้อสังเกต
 
นามทั่ว ๆ ไปเราเติม –s เมื่อต้องการให้เป็นพหูพจน์ แต่มีข้อยกเว้นในบางกรณีดังนี้
 
 
 
lady
baby
boy
 
 
 
ladies
babies
boys
 
 
ถ้านามลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เปน i
แล้วเติม–es (ยกเว้นหน้า y เป็นสระ)
 
leaf
wife
 
 
 
leaves
wives
 
 
 
นามลงท้ายด้วย f , fe ให
เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม–es
 
 
 
dish
glass
box
watch
 
 
 
dishes
glasses
boxes
watches
 
 
ถ้าลงท้ายด้วย sh , ch , ss , x ให
เติม–es และใหออกเสียงเป็น/z /
 
 
tomato
potato
mango
 
 
 
tomatoes
potatoes
mangoes
 
 
ถ้านามลงท้ายด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วย o
ให้เติม –es และให้ออกเสียงเป็น / z /
 
 
radio
 
 
radios
 
 
ถ้าลงท้ายด้วยสระและตามด้วย o ให้เติม s อย่างเดียว
 

 

 

นามบางคํามีรูปแตกต่างออกไปเมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น man – men

 
man – men

woman – women

tooth – teeth

mouse – mice

foot – feet

ox – oxen

child – children

 
นามบางคําไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเมื่อเป็นพหูพจน์ เช่นsheep – sheep
 
sheep – sheep

fish – fish

deer – deer
 
 
Countable and Uncountable
 
เป็นที่น่าสังเกตว่านามนับได้ Countable nouns มีทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์เช่น
 
 
 
Singular
 
 
Plural
 
 
a cat

a dog

a pen

a man

an egg
 

cats

dogs

two pens

some men

ten eggs

 
 
ข้อสังเกต
 
 
Singular noun มักจะมี a / an นําหน้าเป็นที่น่าสังเกตว่านามนับไม่ได้ uncountable nounsจะไม่มีรูปพหูพจน์ เช่น
 
 
coffee
 
some coffee
 
a little coffee
 
 
ต่อไปนี้เป็นคํานามที่นับไม่ได้
 
 
money  music  paper  bread  butter  cheese  furniture coffee  butter  food  fruit  meat  milk  sand  pepper rice  salt  soup tea  water  beef  pork ham  cream
  
 
 
นามนับไม่ได่นั้นถ้าเราใส่หน่วยวัดชั่งตวงไว้ข้างหน้าก็จะทําให้สะดวกต่อการนับได้ เช่น
 
I drank a cup of coffee.

I bought two kilograms of sugar.

I need a loaf of bread.

I want a glass of water.
 
 
Countables etc
 
 
 
Click on the buttons until you find the correct answer

1 There ______ enough beer for everyone to have some.
isn't
aren't

2 There ______ enough seats for everybody. Some people will have to sit on the floor or stand!
isn't
aren't

3 There ______ plenty of sugar but we need some more coffee.
is
are

4 No need to hurry. There ______ plenty of time.
is
are

5 How ______ money have you got?
much
many

6 How ______ people are coming?
much
many

7 I don't have ______ time to speak to you.
much
many

8 There wasn't ______ traffic on the road.
much
many

9 There ______ a lot of people who are interested in what you are doing.
is
are

10 ______ there a lot of hotels in Berne?
is
are

11 There ______ only a little accommodation available on site at the conference.
is
are

12 I need ______ information.
a
some

13 How ______ work do you do at week-ends?
much
many

14 We haven't heard ______ news of him since he left the company.
much
many

15 The police ______ looking for him.
is
are

16 Mathematics ______ not very easy to understand.
is
are

17 The children ______ finishing school early today.
is
are

18 His clothes ______ very old-fashioned.
is
are

19 Would you like some more meat?
Yes, I'd love ______ .
one
some

20 Cut this off with ______ scissors.
a
someหน้าที่ :: 40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved