Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12120788  

โครงสร้างทางภาษา

 
Gerunds
คือการนำเอาคำกริยามาเติม ing ทำหน้าที่เป็นประธานกริยา เป็นกรรมและใช้ในคำนามผสมมีลักษณะการใช้ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาเช่น
Walking is good for your health.

2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาเช่น
He stops smoking.

3. ทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังคำบุพบทเช่น
Thank you for coming.

4. ใช้ในคำนามผสมเช่น
Swimming pool
Sleeping pill

กริยาที่ใช้ตามด้วย gerund ได้แก่คำว่า
admit ยอมรับ
miss พลาด
finish เสร็จสิ้น
postpone เลื่อน
deny ปฎิเสธ
avoid หลีกเลี่ยง
keep (on) ทำต่อไป
mention เอ่ยถึง
understand เข้าใจ
quit เลิก
stop หยุด
dislike ไม่ชอบ
imagine จินตนาการ
practise ฝึกฝน
risk เสี่ยง
can't help อดไม่ไหว
object to คัดค้าน
insist of  ประกอบด้วย
keep on ทำต่อไป
look forward to รอคอย
think of คิดถึง
It's no use ไม่มีประโยชน์


กริยาที่ตามหลัง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่ความหมายแตกต่างกัน
1. remember จำได้
remember +  to v 1จำได้ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่าง
I hope I remember to pay the phone bill.
remember + v ing จำได้ว่าได้ทำอะไรไปแล้ว
I still remember going to my first dance.

2.forget ลืม
forget +  to v 1 ลืมทำอะไรบางอย่าง
Don't forget to buy some milk on your way home.
forget + v ing ทำสิ่งนั้นไปแล้วแต่ลืม
และตามด้วยโครงสร้างนี้I'll never forget ........ing
I'll never forget meeting Bill Clinton when he visited Thailand.

3. stop หยุด
stop +to v 1 หยุดทำอะไรบางอย่างเพื่อไปทำอย่างอื่นแทน
Employess stop to have a break at 10 a.m.
stop + v ing เลิกทำหรือหยุดทำไปแล้ว
You should stop eating too much.

4.regret เสียใจ
regret +t o v 1เสียใจที่จะต้องบอกว่า
I regret to tell you that your dog died today.
regret + v ing เสียใจที่ได้ทำอะไรลงไปแล้ว
I regret drinking too much last night.

5. try
try + to V1 พยายามทำบางอย่างในสิ่งที่ยาก
I tried to study but I was too tired.
try +Ving  ลองทำบางอย่าง
I tried calling you but your line was busy.

6. sorry
sorry +to V1 เป็นการขอโทษในบางสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังจะกระทำ
I'm sorry to have troubled you.
sorry for /about + Ving   เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
I'm sorry for troubling you.

กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่ความหมาย
เหมือนกันได้แก่คำว่า
hate เกียด
love รัก
like ชอบ
prefer ชอบมากกว่า
begin เริ่มต้น
start เริ่มต้น
continue ดำเนินต่อไป
 
 


หน้าที่ :: 42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved