Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13591475  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

 
การสอนแบบศูนย์การเรียน

การสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นระบบการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องตามปกติโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4-6 กลุ่ม กลุ่มประมาณ 5-12 คน (จำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 5-8 คน) ให้เข้าเรียนในศูนย์กิจกรรมการเรียนต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาต่างกันไป การเรียนในศูนย์ต่างๆ ใช้เวลาประมาณศูนย์การเรียนละ 15-20 นาที เมื่อเสร็จจากศูนย์การเรียนที่หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนศูนย์การเรียนถัดไป หมุนจนครบทุกศูนย์

ลักษณะของศูนย์การเรียน

1. ผู้สอนต้องจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียน และสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม 4-6 ตัว

2. ผู้สอนต้องวางแผนและเตรียมชุดการสอนรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อม คอยดูแลให้ความ

ช่วยเหลือและบันทึกพัฒนาการของผู้เรียนในขณะที่ประกอบกิจกรรม

3. ผู้สอนต้องเป็นผู้นำเข้าสู่บทเรียน และสรุปบทเรียน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นและความสามารถ

4. ต้องมีการพัฒนาทักษะในการทำงานของนักเรียน ได้แก่ ทักษะการควบคุมตนเอง การทำงานเป็นทีม การทำตามกติกาของกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การประเมินผลตนเอง และการบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเอง

ขั้นตอนในนวัตกรรมแบบศูนย์การเรียน

1. เตรียมตัวผู้สอนด้วยการศึกษาคู่มือ แผนการสอนอย่างละเอียด แล้วเตรียมสื่อ-อุปกรณ์และสถานที่

2. ทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน

3. เริ่มทำกิจกรรมด้วยการนำเข้าสู่บทเรียน

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกตามจำนวนศูนย์การเรียน

5. ผู้เรียนลงมือศึกษาตามศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์หมุนเวียนกันไปจนครบทุกศูนย์ กรณีที่ถ้ามีกลุ่มใดเสร็จก่อนในขณะที่ยังไม่มีกลุ่มอื่นเสร็จ ให้ไปเรียนรอในศูนย์สำรองก่อน

6. สรุปบทเรียนและทดสอบหลังสอน

ข้อดีของนวัตกรรมศูนย์การเรียน

1. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการเป็นประชาธิปไตย

2. สร้างบรรยากาศแห่งเสรีภาพโดยการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนตามความสนใจ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3. ได้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนจากการบันทึกพัฒนาการในการเรียน และผลการสอบก่อนสอนและสอบหลังสอน

4. ผู้เรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลาเพราะมีการเปลี่ยนศูนย์การเรียนทุก 15-20 นาที

 

 


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved