Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           
             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14027947  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

คุณต้อง การอ่านและส่งอีเมล์ของคุณ Yahoo! กับ Outlook Express?  ถ้าคุณเป็น Yahoo! ผู้ใช้ Mail Plus ที่คุณสามารถ นี่คือวิธีการตั้งค่า Outlook Express อ่านและส่ง Yahoo! Mail Plus :
 1. From the Tools menu, select Accounts . จากเมนู Tools เลือก Accounts

  Internet แท็บ Mail Accounts
 2. Select the Mail tab. เลือกแท็บ Mail Click Add > Mail . คลิก Add> Mail This starts the Internet Connection Wizard. นี้เริ่มการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wizard

  Internet Connection Wizard ชื่อ
 3. In the Internet Connection Wizard, type your name as want it to appear when you send an email message, and then click Next . ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wizard ให้พิมพ์ชื่อของคุณต้องการให้ปรากฏเมื่อคุณส่ง ข้อความอีเมลแล้วคลิกถัดไป

  Internet Connection Wizard Email
 4. In the E-Mail address box, type your Yahoo! Mail Plus email address (for example, testing80@yahoo.com), and then click Next . ในกล่องที่อยู่ Mail - E พิมพ์! ของ Yahoo Mail Plus อีเมล์ (เช่น testing80@yahoo.com) แล้วคลิกถัดไป

  Server Internet Connection Wizard
 5. In the E-Mail Server Names fields: ใน E - Mail Server ฟิลด์ชื่อ :
  • My Incoming mail server is a: Select POP3 from the pull-down menu. Incoming mail server ของฉันเป็น : POP3 เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง
  • Incoming mail (POP3, IMAP, or HTTP) server: Type plus.pop.mail.yahoo.com . Incoming mail (POP3, IMAP, หรือ HTTP) server : plus.pop.mail.yahoo.com ประเภท
  • Outgoing mail (SMTP) server:[/b] Type plus.smtp.mail.yahoo.com . mail ขาออก (SMTP) server : [/ b] plus.smtp.mail.yahoo.com ประเภท

  Click Next . คลิกถัดไป

  Internet Connection Wizard Logon
 6. In the Internet Mail Logon fields: ในเขต Internet Mail Logon :
  • Account Name: Type your Yahoo! ID (your email address without the "@yahoo.com"). ชื่อบัญชี : ประเภท! ของ Yahoo ID (อีเมลแอดเดรสของคุณโดยไม่"@ yahoo.com")
  • Password: Type your Yahoo! password. Password : ประเภทของ Yahoo! รหัสผ่าน
  • Select the Remember Password checkbox if you don't want Outlook Express to prompt you for your password each time you check your mail. เลือกช่องทำเครื่องหมายจำรหัสผ่านหากคุณไม่ต้อง การ Outlook Express เพื่อให้รหัสผ่านของคุณ mail ของคุณแต่ละครั้งที่คุณตรวจสอบ
  • Do not select the Log on using Secure checkbox. ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย Log on Secure ใช้
  Click Next . คลิกถัดไป A screen appears telling you that you have successfully entered the information needed to set up your account. หน้าจอจะปรากฏบอกคุณว่าคุณได้ป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องตั้งค่าบัญชีของ คุณ
 7. Click Finish to save your account and exit the wizard. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกบัญชีและออกจากตัวช่วย สร้าง

  คุณสมบัติ Internet Account
 8. The Yahoo! Mail outgoing mail server requires authentication. Yahoo! เมลเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกต้องตรวจสอบ To turn this on, under Account , select plus.pop.mail.yahoo.com and then click Properties . เปิดการทำงานนี้ภายใต้บัญชี plus.pop.mail.yahoo.com เลือกแล้วคลิกคุณสมบัติ A properties dialog box for the account appears. กล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับบัญชีจะปรากฏ

  Internet Account คุณสมบัติแท็บเซิร์ฟเวอร์
 9. Click the Servers tab. คลิกแท็บ Servers Under Outgoing Mail Server , select the My server requires authentication checkbox. ออกตาม Mail Server เลือกเซิร์ฟเวอร์ของฉันต้องการช่องทำเครื่องหมายรับรองความถูกต้อง
 10. Click the Advanced tab. คลิกแท็บ

  คุณสมบัติ Internet Account SMTP การตั้งค่า

  • Under Outgoing Mail Server (SMTP) , select the This server requires a secure connection (SSL) checkbox. ออกตาม Mail Server (SMTP) ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) ที่ช่องทำเครื่องหมาย
  • In the Outgoing mail (SMTP) field, type 465 for the port number. ใน mail ขาออก (SMTP) เขต, 465 ชนิดสำหรับหมายเลขพอร์ต
  • Under Incoming mail (POP3) , select the This server requires a secure connection (SSL) checkbox. ภายใต้ Incoming mail (POP3) เลือกเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) ที่ช่องทำเครื่องหมาย The port number in the Incoming mail (POP3) field usually changes automatically from 110 to 995 . หมายเลขพอร์ตใน Incoming mail (POP3) เขตมักจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ 110-995 If it doesn't, type 995 for the port number. ถ้าไม่, 995 ชนิดสำหรับหมายเลขพอร์ต
 11. Click OK to save your settings. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการตั้งค่า
 12. Click Close to close the Internet Accounts dialog box. คลิกปิดเพื่อปิดกล่อง โต้ตอบ Internet Accounts

You are now set up to send and receive Yahoo! Mail using Outlook Express. คุณจะตั้งค่านี้ขึ้นเพื่อส่งและรับ Yahoo! เมลโดยใช้ Outlook Express

Troubleshooting tips เคล็ดลับการแก้ปัญหา

If you still can't send Yahoo! Mail from Outlook Express, you might be accessing the Internet through an ISP that is blocking the SMTP port . หากคุณยังไม่สามารถส่ง Yahoo! Mail จาก Outlook Express, คุณอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทาง ISP ที่บล็อกพอร์ต SMTP If this is the case, try using port 587 when sending email via Yahoo!'s SMTP server. หากเป็นกรณีนี้ให้ลองใช้พอร์ต 587 เมื่อส่งอีเมลผ่านทาง Yahoo!'s เซิร์ฟเวอร์ To change the port to 587: การเปลี่ยนพอร์ตที่ 587 :

 1. From the Tools menu, select Accounts . จากเมนู Tools เลือก Accounts The Internet Accounts dialog box appears. บัญชีอินเทอร์เน็ตจะปรากฏขึ้น

  คุณสมบัติ Internet Account
 2. Click Mail , select plus.pop.mail.yahoo.com , and then click Properties . คลิก Mail, plus.pop.mail.yahoo.com เลือกแล้วคลิก Properties

  Internet Account สมบัติหมายเลขพอร์ต
 3. Click the Advanced tab. คลิกแท็บ In the Outgoing mail (SMTP) box, type 587 . ใน mail ขาออก (SMTP) กล่อง 587 ประเภท
 4. Click Apply , and then click OK to close the Internet E-mail Settings dialog box. คลิก Apply แล้วคลิก OK เพื่อปิดการตั้งค่า E - mail Internet กล่องโต้ตอบ
 5. Click Close to close the Account Settings dialog box. คลิกปิดเพื่อปิดกล่อง โต้ตอบตั้งค่าบัญชี

Note: You must be a Yahoo! Mail Plus user to read Yahoo! Mail in an email reader program such as Microsoft Outlook. หมายเหตุ : คุณต้องเป็น Yahoo! Plus ผู้อ่าน Mail Yahoo! เมลในโปรแกรมอ่านอีเมล์เช่น Microsoft Outlook Click here for information about subscribing to Yahoo! Mail Plus. คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร Yahoo! Mail Plusหน้าที่ :: 45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved