Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13482655  

ชุมชนคนสร้างสื่อ

ต่อไป นี้อธิบายถึงวิธีการรับบัญชี Hotmail ของคุณฟรี!

Note: Yahoo mail can be set up to send and receive in your Outlook Express also; refer to your Yahoo mail account for more information on this. หมายเหตุ : Yahoo mail สามารถตั้งค่าการส่งและรับใน Outlook Express ของคุณยัง; ดูบัญชี Yahoo mail ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

Outlook Express 6.0 users: Outlook Express 6.0 ผู้ใช้ :

If you are using new Internet Explorer/Outlook Express 6.0, you will have to go to Hotmail and obtain a free email account. หากคุณกำลังใช้ใหม่ Internet Explorer / Outlook Express 6.0, คุณจะต้อง ไปที่ Hotmail และได้รับบัญชีอีเมลฟรี

Once you have the Hotmail account, you need to set it up in Outlook Express. เมื่อคุณมีบัญชี Hotmail, คุณต้องตั้งขึ้นใน Outlook Express

Step 1:  How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 1 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

Open your Outlook Express mail program.  Choose "Tools" from the file menu at the top of the email program. Express ของคุณเปิดโปรแกรม Outlook mail . เลือก"Tools"จากเมนู file ที่โปรแกรมบนอีเมลของ Then click Accounts: แล้วคลิกบัญชี :

Step 2:  How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 2 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

A window will open like the one below. จะเป็นการเปิดหน้าต่างเช่นหนึ่งด้านล่าง Click Add, then click Mail. คลิกเพิ่มแล้วคลิก Mail

Step 3:  How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 3 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

Now you will see the a window like the one below. ตอนนี้คุณจะเห็นด้านล่างหน้าต่างหนึ่งเช่น Type in your name and then click Next. พิมพ์ชื่อของคุณแล้วคลิกถัดไป

Step 4: How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 4 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

In this window, type in your hotmail address, then click Next. ในหน้าต่างนี้ให้พิมพ์ที่ อยู่ hotmail ของคุณแล้วคลิกถัดไป

Step 5:  How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 5 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

The following window will now open. หน้าต่างต่อไปนี้จะเปิด Do not make any changes in this part; จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนนี้
it is all filled out correctly for you. เป็นทั้งหมดกรอกอย่างถูกต้องสำหรับคุณ Just click Next! เพียงคลิกไป!

Step 6: How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 6 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

In the next window that opens, like the one below, type in your full hotmail account ในหน้าต่างถัดไปที่ เปิดเช่นหนึ่งด้านล่างพิมพ์ hotmail บัญชีของคุณเต็ม
and type in your password that you got when you signed up for the hotmail account. ประเภทและรหัสผ่านที่คุณ ได้เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี hotmail
Then click Next. แล้วคลิกถัดไป

Step 7: How to Set Up an Existing Hotmail Account in Outlook Express ขั้นที่ 7 : วิธีการตั้งค่า Hotmail บัญชีที่มีอยู่ใน Outlook Express

You are done! คุณจะทำ! Now click finish, and you will see your new hotmail account listed on your Outlook Express folders. คลิกเสร็จแล้วและคุณจะเห็น hotmail บัญชีใหม่ของคุณปรากฏในโฟลเดอร์ Outlook Express You can send and receive all of your hotmail using your Outlook Express. คุณสามารถส่งและรับทั้งหมด ของ hotmail โดยใช้ Outlook Express ของคุณ You do not have to check it on the web anymore! คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบในเว็บอีกต่อไป! If you want to check it on the web, you will see the same folders as you see in your Outlook Express, so if you are away from home and want to check your Hotmail, you still can! ถ้าคุณต้องการตรวจสอบในเว็บคุณจะเห็นโฟลเดอร์เดียวกับที่คุณเห็น ใน Outlook Express ของคุณดังนั้นถ้าคุณออกจากบ้านและต้องการตรวจสอบ Hotmail ของคุณคุณยังสามารถ! Keep in mind you won't see the email stationery when checking on the web though. โปรดทราบคุณจะไม่เห็น เขียนอีเมลเมื่อตรวจสอบในเว็บว่า

Click the "finish button" and  we will guide you to a page that teaches you how to download email stationery and install it automatically! คลิกปุ่มเสร็จสิ้น""และเรา จะแนะนำให้คุณโดยอัตโนมัติหน้าเว็บที่สอนวิธีการเขียนอีเมลดาวน์โหลดและติด ตั้ง!

Step 8 (Optional) – Do this if you want your outgoing e-mail to have your regular e-mail address (AOL for instance) as the return address, and have your responses arrive back in your regular e-mail program. ขั้นตอนที่ 8 (อุปกรณ์เสริม) -- ทำเช่นนี้หากคุณต้องการ e - mail ของคุณออกไปได้ mail address ปกติ - e ของคุณ (เช่น AOL) ที่อยู่ส่งกลับและมีการตอบสนองของคุณกลับมาถึงใน e - mail โปรแกรมปกติของคุณ

If you're happy to just use your new Hotmail address, then skip this step and proceed to step 9. ถ้าคุณพอใจแค่ใช้ Hotmail อยู่ใหม่ของคุณแล้วข้ามขั้นตอนนี้และดำเนินการขั้นตอนที่ 9

Go back to TOOLS and then ACCOUNTS: กลับไปที่เครื่องมือแล้วบัญชี :

Click on the MAIL tab, then on your HOTMAIL account, then on Properties: คลิกที่แท็บ MAIL จากนั้นในบัญชี Hotmail ของคุณแล้วในคุณสมบัติ

Where it lists your e-mail address (currently set to your new Hotmail address) just change it to the return address you want to use. ที่จะแสดงที่อยู่อีเมลของ คุณ (ชุดปัจจุบัน Hotmail ที่อยู่ใหม่ของคุณ) เพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ส่งกลับที่คุณต้องการใช้

Click APPLY, then OK and then close out of the TOOLS ACCOUNTS dialog. คลิก Apply แล้วคลิก OK แล้วปิดออกจากบัญชีเครื่องมือโต้ตอบ   You're now all set. ขณะนี้คุณตั้งทั้ง หมด

Step 9. 9 ขั้นตอนที่   When you're back to your inbox in Outlook Express, click the create mail button and test your new setup by sending an e-mail message to yourself. เมื่อคุณกลับไปที่กล่อง จดหมายของคุณใน Outlook Express ให้คลิกที่ปุ่มสร้าง mail และทดสอบการติดตั้งใหม่ของคุณโดยการส่งข้อความ - mail e ให้ตัวเอง   Once the message is done, click Send. เมื่อข้อความเสร็จคลิกส่ง

Step 10. - Finally click the Send/Recv button to make sure the e-mails were sent out. 10 Step . -- คลิกสุดท้ายส่ง / Recv ปุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลที่ถูกส่งออก

Step 11. – Assuming this worked out, you Can now send e-mails from Outlook Express!! 11 Step . -- สมมตินี้ทำงานออกตอนนี้คุณ สามารถส่งอีเมลจาก Outlook Express!

Now go to http://www.stationerycentral.com/installoutlookexpress.htm to install your stationery. ตอนนี้ไป http://www.stationerycentral.com/installoutlookexpress.htm ติดตั้งเครื่องเขียนของคุณหน้าที่ :: 46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved