Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
  Test
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
13784177  

สายลม แสงแดด
พฤศจิกายน /2555
ถึงเจ้าอ้าย

ช่วงนี้งานเยอะจัด นายรู้ดีชั้นไม่ชอบจัดตัวเลขยัดตาราง แต่การทำคะแนนเป็นเรื่องจำเป็น ยิ่งการวัดผลประเมินผลในศักราชนี้ละเอียดเหลือแสน การวางตัวเลขแต่ละจำนวนต้องมีที่ทาที่ไปเพราะเผลอนายอาจโดนผู้ปกครองเด็กสอยร่วงเอาง่ายๆ "ลูกอิฉันตั้งใจเรียนทำไมได้คะแนนน้อยกว่าคนนู๊น" หรือแม้ในบางครั้งเด็กก็จะประท้วงกันเองได้

นอกจากต้องระวังการผิดพลาดแล้ว วันนี้อีกงานใหญ่ก็คือเขียนบันทึกความดีที่นายเห็นกับตาว่าชั้นใช้วิธีถ่ายสำเนาอย่างแนบเนียน ในขณะที่มีคำถามกระทุ้งมาเสมอว่าทำเพื่ออะไร

เจ้าอ้ายเอ๋ย ฉันตอบนายได้ ..

อย่างน้อยเวลาที่นั่งคัดลอกน่ะ บางคนก็ถูกอบรมบ่มฟักไปแล้วอย่างไม่รู้ตัว ไม่รู้นะ..คนไม่เหมือนคน บางคนอาจไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ ว่าถูกด่าหรือได้รับคำชมเชยไปแล้วอย่างเงียบงัน จากสิ่งที่ตัวเองได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ นายคงมองออก

หมดจากนี้ก็คงต้องนั่งปั่นงานเตรียมตัวขยายผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 ที่รับบทแกนนำอยู่ จากนั้นก็มีงานรออีกชิ้นใหญ่มาก การนำเสนองานที่เมืองทองธานี นั่นคือสุดยอดความภาคภูมิใจของชํ้น มีความรู้สึกตัวเองเป็นวิมล เอ่อ..อยากรู้จักพระยาพลวัตมั้ย..ฉันเห็นอยู่ลางๆ..."ความศรัทธาในความดีงัย"

เรื่องของการการออกแบบการเรียนรู้ที่นายพูดถึง ชั้นก็รู้เท่าๆกับนาย ครูภาษาอังกฤษอย่างเรานับว่าโชคดีหลายอย่าง รัฐบาลให้งบประมาณมาอบรมบ่อยแสนบ่อย ให้ไปต่างประเทศก็เยอะด้วยงบประมาณมโหฬาร บางครั้งชั้นกลับคิดว่ามันเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หรือนายมีความเห็นว่าไง

ชั้นชอบวิธีการอบรมของเอกชนมากกว่าด้วยหลายๆสาเหตุ ในภาวะการแข่งขันด้วยมั้ง ชั้นเชื่อมั่นความเป็นมืออาชีพ

เจ้าอ้าย..ความมุ่งหมายในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษไม่ว่าจะในหลักสูตรใด จุดมุ่งหมายก็เพื่อพัฒนาความสามารถของครู

เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคในการจัดการเรียน ที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารภในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนจากที่ผู้สอนเป็นหลัก Teacher Centered Approach ให้เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง Student centered approach ครูต้องเข้าใจในรูปแบบการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดทักษะสามารภนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

การสอนเดี๋ยวนี้ผู้สอนต้องเปิดให้ผู้เรียนประเมินตัวเองอย่างสม่ำเสมอ จากเดิมผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจนขึ้น ถึงต้องให้ประเมินตามสภาพจริงและใช้แฟ้มสะสมงานช่วยตามความเหมาะสม ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน ได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติการอันเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งระบบและโครงสร้าง การฝึกอบรมได้นำทฤษฏีการเรียนรู้และการออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนว BackWard Design หรือการสร้างหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากการประเมินสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนต้องเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้สอน จากนั้นผู้สอนต้องกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลบุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้ววางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากความรู้และทักษะอะไรจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมและสื่อการสอนแบบไหนที่เหมาะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการกำหนดรูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอนที่ใช้ในห้องเรียนกลุ่มขนาดต่างๆ

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการปรับแนวการสอนตามหลัก Student centered approach หรือการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จากผลการสำรวจและข้อคิดเห็นพบว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดสร้างสรรค์ ขาดการนำสื่อการเรียนการสอนมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการฝึกคิด การแก้ปัญหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ขาดการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน

หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม ติดตามผลด้วยการนิเทศภายในและการสังเกตการสอนหลายๆกลุ่มเป้าหมายพบว่าผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีขึ้น
การพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม การนิเทศภายในและการสังเกตการสอน ทำให้ครูมีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในระดับน่าพอใจและส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจ

อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน คือ การใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของครูยังใช้สื่อที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนมาก เจ้าอ้าย นายคงคิดเหมือนชั้น ครูเรายังขาดการคิดประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ขึ้นใหม่ ๆ จึงควรจะได้มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้เพื่อให้เกิดความสนใจแก่ผู้เรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดโดยใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียน ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง

ในด้านการประเมินผลก็ควรต้องมีระบบมากขึ้น มีการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม การสังเกตการสาธิตสอนส่งผลให้ครูมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ นายคงเห็นด้วยกับชั้นว่าการที่การร่วมกันตรวจสอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือกันอย่างกัลยาณมิตรทำให้งานประสบความสำเร็จ แต่ครูเรากี่เปอร์เซนต์ องค์กรของเราสักกี่หน่วยงานที่จะเสียสละเวลา กี่คนจะอดทนมาทำงานตรงนี้อย่างจริงจังและจริงใจ นายเห็นด้วยใช่มั้ย หากทำได้ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษคงประสบความสำเร็จเป็น100%แน่นอน

วันนี้สาระเยอะจัดหวังนายคงจะอ่านได้จบถึงบรรทัดสุดท้ายก่อนหลับนะ


คิดถึงเท่าเดิม
เจ้าเอื้อย


 
 

"The difference between the impossible and the possible
lies in a man's determination."
- - Tommy Lasorda - -
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา
หน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved