Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263732  

กิจกรรมของเรา

การจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส
      เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษบนเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  และสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน    พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครูมีกรอบพัฒนารูปแบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาในภาพองค์รวมในโอกาสต่อไป สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเขตละ 50 คน สพป.งบประมาณ 25,000 บาท มีวิทยากรมืออาชีพอย่าง ดร. อรรถ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษาต่อเนื่องฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ,ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC Network)  อันประกอบด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC  NETWORK)  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1,  โรงเรียนบ้านนาไพร,  โรงเรียนวัดนาขุม,  โรงเรียนบ้านปากปาด

การจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับครูประถมศึกษา โดยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลกจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้จำเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้  มีทักษะและเทคนิคการสอนแนวใหม่ สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดำเนินการร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC Network)  อันประกอบด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC  NETWORK)  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1,  โรงเรียนบ้านนาไพร,  โรงเรียนวัดนาขุม,  โรงเรียนบ้านปากปาด  เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่  เน้นการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสพป.อต. 2 จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2555 - 7 มิถุนายน 2555 ที่ห้องแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์

ค่ายภาษาอังกฤษที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปากปาด
     ERIC Network  อำเภอน้ำปาดได้ทีมงานเข้มแข็งชุดเฉพาะกิจ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคบันเทิงให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมนำประสบการณ์กลับไปต่อยอดที่โรงเรียน การจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนี้นอกจากผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแล้ว ผู้เรียนยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เงินตรา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ทำให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน

ค่ายภาษาอังกฤษที่เทศบาลตำบลฟากท่า
     เพราะการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนอกจากผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแล้ว ผู้เรียนยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เงินตรา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ทำให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ขานรับนโยบายพัฒนาผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรบนสำนักงาน โดยมีกำลังขับเคลื่อนจาก ERIC Network ทั้งสี่อำเภอ อำเภอฟากท่าได้ทีมงานเข้มแข็งชุดเฉพาะกิจ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคบันเทิงให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมนำประสบการณ์กลับไปต่อยอดที่โรงเรียน

บรรยากาศค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
      เพื่อให้เยาวชนของเรามีความรู้รอบด้านและพร้อมที่จะก้าวเข้าสูประชาคมโลก สถาบันภาษาอังกฤษวางแผนให้เครือข่ายทั่วประเทศจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ขานรับนโยบายพัฒนาผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรบนสำนักงาน โดยมีกำลังขับเคลื่อนจาก ERIC Network ทั้งสี่อำเภอ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแล้ว ผู้เรียนยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เงินตรา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ทำให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved