Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
   นิตยสารออนไลน์
  ภาษา-คารม-คำคม-กวี
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นวันอาทิตย์
  อังกฤษท่องเที่ยว
  รักษ์ภาษา
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
5504165  

กิจกรรมของเรา

ผอ.สพป.อต.เขต 2 เป็นประธานประชุมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษาฯ
ผอ.สพป.อต.เขต 2 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานประชุมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษาระหว่าง วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ โดยคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.  เพื่อนิเทศการจัดการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.3 ป.6 การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบทั้งนี้แบ่งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาออกเป็น 7 สายมีรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เป็นประธานอนุกรรมการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยนายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะจึงออกโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ในวันที่  30 มกราคม 2555 นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอันประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น   การจัดแผนการเรียนการสอน     การจัดทำโครงการสอน   การจัดตารางสอน     การจัดครูผู้สอน   การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน)  การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ   การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การเรียนการสอนสังเกตการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน   การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ       ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง                                                


น้ำปาดเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network อำเภอน้ำปาดโดยผอ.เสมอ นาสอน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ำปาด และนางสุลลิตา แก้วสะอาด ผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านปากปาด ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555  เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายวิมล ภู่ดัด ประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร ผู้บริหารส่วนใหญ่ติดภาระกิจศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเคย แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ส่งคุณครูมาร่วมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเปิดทางสว่างให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 

23 - 25 มกราคม 2555 ERIC Network บ้านโคกเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network บ้านโคกโดยผอ.อุทัย ปิ่นเพ็ชร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้านโคก และนางสาวใจปอง ไชยมงคลผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัยประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร มีท่านผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยหลายท่าน  แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีงานเฉพาะหน้ากันมากมายจากนโยบายเร่งด่วน แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 

19 - 21 มกราคม 2555 ERIC Network ท่าปลาเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network ท่าปลาเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โดยผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายณุกูล เดือนหงายประธานพิธีเปิด นอกจากให้คณะครูผู้มีความสามารถมาเป็นวิทยากรแล้วท่านผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีงานเฉพาะหน้ากันมากมายจากนโยบายเร่งด่วน แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูง


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved