Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241312  

กิจกรรมของเรา

ประมวลภาพการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสพป.อต.เขต 2
          เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาให้กับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชากรไทยมีความพร้อมสำหรับอนาคตและก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนด้วยกัน
         จากความสำคัญของการเตรียมเยาวชนให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่กล่าวมาข้างต้น แนวคิดในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้สู่อาเซียนหรืออาเซียนศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้มีการนำมาปฏิบัติกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียนผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ASEAN Studies Through English Camp Activities) เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแล้ว ผู้เรียนยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เงินตรา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ทำให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน
      ในการให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในเรื่องอาเซียนศึกษานั้น สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ ไม่เฉพาะแต่ในวิชาสังคมศึกษาเท่านั้น สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะจัดค่ายกิจกรรมตามที่กล่าวมาแล้ว ครูผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อต่อยอดความรู้ของนักเรียนให้มากขึ้นได้อีก เช่น จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยให้นักเรียนได้ค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ความเป็นอยู่ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือนาฏศิลป์ประจำชาติ รวมถึงการเรียนรู้ถึงสิทธิประโยชน์และข้อจำกัดต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้เยาวชนของเรามีความรู้รอบด้านและพร้อมที่จะก้าวเข้าสูโลกอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ

สัปดาห์การประเมินสรุปงานการบริหารจัดการสถานศึกษา สพป.อต.2
     เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สพป.อต.เขต 2 จึงเร่งรัดการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้รักษาราชการแทนและลูกจ้างประจำในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 -31 มีนาคม 2555) ทั้งด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอันเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้การติดตามประเมินผลตรงตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยแบ่งเป็นเจ็ดสายตามศูนย์เครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการสพป.อต. เขต 2 ทั้ง 7 เขตพื้นที่ พบว่าหลายโรงเรียนยังคงมีปัญหาการขาดแคลนครู โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ สาขาที่ขาดแคลนได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปัญหาเหล่านี้หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าจะได้มีการเกลี่ยครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินไปช่วยสอน และอนุมัติให้จ้างครูช่วยสอน หรือขอความช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาให้นักศึกษามาช่วยสอน โดยมีการเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้ นอกจากนี้หลายแห่งยังขาดการเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งต้องเร่งขอความร่วมมือกันต่อไป ควรมีโครงการที่มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ให้มีการประสานความช่วยเหลือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ในลักษณะของการส่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ครูในโรงเรียนอย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ได้น้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อันเนื่องจากข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง และสถานที่ตั้งห่างไกล
      ข้อพบเห็นอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมการประเมินผลผู้เรียนแบบใหม่ควรทำควบคู่ไปกับการประเมินผลเพื่อรับผู้เรียนไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาจากการประเมินผลหลายด้านมากกว่าการวัดโดยคะแนนการสอบ ให้สอดคล้องกันกับการประเมินผลแนวใหม่และการให้ทักษะชีวิตอย่างไทยไทย เพราะสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถรับมือกับโลกในอนาคตอันท้าทายได้ คือการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงเรียนรู้ที่จะคิด ตั้งรับ และปรับตัว รวมทั้งเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าตำราจะไล่ตามทัน ตลอดจนเรียนรู้ที่จะยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรมเป็นหลัก เพื่อสร้างสมดุลกับโลกแห่งความเจริญทางวัตถุในอนาคต

หัวหน้ากลุ่มฯและศึกษานิเทศก์เข้าอบรมปฏิบัติธรรมที่ธุดงค์สถานพนาวัฒน์ อ.ฮอด เชียงใหม่
เพื่อสนองนโยบายฟื้นฟูศีลธรรมโลก สพป.อต.2 ส่งหัวหน้ากลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ได้แก่ผอ.ประกาย ศรีคำ กลุ่มแผนและนโบบาย ผอ.กัญญาลักษณ์ อยู่บาง หน่วยตรวจสอบ ศน.ผกามาศ อิ่มประยูร งานหลักสูตร ศน.ภัสรา อุดาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าอบรมปฏิบัติธรรมกับชมรมพุทธศาสน์สากลที่ธุดงค์สถานพนาวัฒน์ อ.ฮอด เชียงใหม่ มีพระภาวนาวิริยคุณ(หลวงพ่อทัตตะชีโว) เป็นองค์พระอาจารย์บรรยายธรรมะเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2555 ได้เรียนวิชาที่กล่าวว่าเป็นวิชาที่ดีที่สุดของชีวิตตามหลัก Bio chemistry พับเพียบเรียนได้นานนานไม่ง่วงเลย เชื่อว่าอาชีพทุกอาชีพมีเวรเฉพาะตัว สันทิฏฐิโกก็เห็นได้เฉพาะตัวเช่นกัน หลายฝ่ายกำลังจับตามองและหวังว่าถึงเวลาที่การศึกษาและศาสนาจะจับมือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาจริงจังเสียที เนื่องจากในห้องเรียนไม่อนุญาตให้เก็บภาพเลยมีแต่ธรรมชาติ มาให้ร่วมโมทนาบุญ ซึ่งโครงการบุญกำลังจะตามมาให้ผู้บริหาร คุณครู ตลอดจนพุทธศาสนิกชนให้ได้รับบุญกันโดยถ้วนทั่วเร็วๆนี้ โปรดติดตามข่าวการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอย่าได้กระพริบตา..

นิเทศสัญจรปลายทางโรงเรียนบ้านห้วยต้า

    ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยท่านผู้อำนวยการสพป.อต.2 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง รองผอ.สพป.นายณุกูล เดือนหงาย นายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกนิเทศโรงเรียนบ้านห้วยต้า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555   เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอันประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น การจัดแผนการเรียนการสอน การจัดทำโครงการสอน การจัดตารางสอน การจัดครูผู้สอน การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การเรียนการสอนสังเกตการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ เหนืออื่นใดคือมอบขวัญและกำลังใจแก่คณะครู ผู้บริหาร กรรมการศึกษาและผู้เรียนในโรงเรียนแสนไกลแต่ไม่ด้อยโอกาสขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง


กลุ่มวัดผลประเมินผลสพป.อต.เขต 2 รวมพลคนคุมสอบ
สพป.อต.เขต 2ได้รับแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2554 ซึ่งใช้สอบนักเรียน ป.6  และม.3 แล้วตั้งแต่วันที่ 19 ในการนี้กลุ่มวัดผลประเมินผล ได้จัดประชุมวางแผนให้แต่ละศูนย์สอบเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะมีขึ้นได้ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการเขตนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานการประชุมวางแผนได้เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง และแจ้งที่ประชุมว่าการสอบโอเน็ตในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ความสำคัญมาก โดยสพฐ.ได้ตั้งทีมงานร่วมกับสทศ.  เพื่อลงไปตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยของการสอบโอเน็ตของนักเรียนทุกช่วงชั้นทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและทำให้โรงเรียนต่างๆตื่นตัวที่จะเตรียมตัวให้กับนักเรียนทุกคนได้ตั้งใจสอบอย่างเต็มที่ หลายฝ่ายก็เชื่อว่ามั่นว่าจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปและสร้างมาตรฐานเดียวกันได้ทั่วประเทศ   


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved