นิตยสารออนไลน์
  ภาษา-คารม-คำคม-กวี
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  รักษ์ภาษา
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
   Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
6667588  

กิจกรรมของเรา

นิเทศสัญจรพร้อมการประชุมผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
เวลา 9.00 -12.00 ผอ.สพป.อต.เขต 2 อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ขับเคลื่อนนโยบายการประชุมผู้บริหารสัญจร เพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล็งผลเลิศขานรับนโยบายร่วมสัญจร จากสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ภายนอกที่เคยเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสม่ำเสมอได้ บนพื้นฐานความเชื่อว่าบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆมีพัฒนาการและทักษะสูงขึ้น สามารถดำเนินการนิเทศกันเอง เป็นการร่วมมือกันกับหน่วยศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและขยายขอบเขตของการนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสถานศึกษาอีกด้วย

ผอ.สพป.อต.เขต 2 เป็นประธานประชุมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษาฯ
ผอ.สพป.อต.เขต 2 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานประชุมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษาระหว่าง วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ โดยคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.  เพื่อนิเทศการจัดการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.3 ป.6 การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบทั้งนี้แบ่งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาออกเป็น 7 สายมีรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เป็นประธานอนุกรรมการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยนายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะจึงออกโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ในวันที่  30 มกราคม 2555 นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอันประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น   การจัดแผนการเรียนการสอน     การจัดทำโครงการสอน   การจัดตารางสอน     การจัดครูผู้สอน   การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน)  การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ   การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การเรียนการสอนสังเกตการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน   การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ       ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง                                                


น้ำปาดเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network อำเภอน้ำปาดโดยผอ.เสมอ นาสอน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ำปาด และนางสุลลิตา แก้วสะอาด ผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านปากปาด ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555  เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายวิมล ภู่ดัด ประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร ผู้บริหารส่วนใหญ่ติดภาระกิจศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเคย แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ส่งคุณครูมาร่วมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเปิดทางสว่างให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 

23 - 25 มกราคม 2555 ERIC Network บ้านโคกเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ERIC Network บ้านโคกโดยผอ.อุทัย ปิ่นเพ็ชร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้านโคก และนางสาวใจปอง ไชยมงคลผู้ประสานงานศูนย์เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสองระดับชั้นพร้อมกันณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เพื่อให้ผู้เรียนชาวค่ายระดับ ป.6 และม.3 คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาคพิสดารเตรียมรับ onet ในปลายเดือนหน้า  มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัยประธานพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทและหลักการความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ได้คณะครูผู้มีความสามารถเป็นวิทยากร มีท่านผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยหลายท่าน  แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีงานเฉพาะหน้ากันมากมายจากนโยบายเร่งด่วน แต่ก็ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง 


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved