Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241142  

โครงสร้างทางภาษา

 
 
 Adjectives

คำคุณศัพท์คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม ที่สำคัญมีดังนี้

Descriptive adjectives

คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบเช่น

beautiful

สวยงาม

ugly

ขี้เหล่

new

ใหม่

old

เก่า

big

ใหญ่

small

เล็ก

clean

สะอาด

dirty

สกปรก

good

ดี

bad

เลว
She is beatiful.
Daeng's room is dirty.
Tammy is a good tennis player.

1. การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ที่มีอยู่ในประโยคเรียงได้ตามนี้

 

คำคุณศัพท์(สี)

ที่มา(จากไหน)

วัสดุ

จุดประสงค์

คำนาม

blue American leather sport shoes
red Thai silk business tie


2. ถ้ามีคำคุณศัพท์ที่บอกขนาด ความสูง ความยาวจะวางไว้ข้างหน้าจากข้อหนึ่ง
a small blue car
a thick glass bottle

3. ถ้ามีคำว่า first, last และ next จะวางไว้หน้าจำนวนนับ
the first two weeks
the next three men

Demonstrative adjectives

คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those

This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
That   ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้(เหล่านี้)
Those ใชักับคำนามพหูพจน์(เหล่านั้น)
This is my pen.
That is my motorcycle.
These books are theirs.

Proper Adjectives

คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศเช่น

Thailand Thai คนไทย
Canada Canadian คนแคนาดา
U.S.A. American คนอเมริกัน
China Chinese คนจีน
Switzerland Swiss คนสวิส

Numeral Adjectives

คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
จำนวนนับได้แก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten......
ลำดับที่ได้แก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth.....
บอกจำนวนที่ไม่แน่นอนได้แก่คำว่า
many มาก
much มาก
double ทั้งสอง
few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
several หลาย
a little/little เล็กน้อย
all ทั้งหมด
no ไม่มี
some มีบ้าง
enough. เพียงพอ

I have three dogs.
That's his second wife.
I will be away several weeks.

Possessive Adjectives

คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
my ของฉัน
her ของเธอ
his ของเขา
its ของมัน
your ของคุณ
our ของพวกเรา
their ของพวกเขา

My book is on the table.
I lost her coat.
May I borrow your pen?

Quantitative Adjectives

คือคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณบอกถึงความมากน้อยของสิ่งนับไม่ได้ได้แก่คำว่า
some  บ้าง
much  มาก
little  น้อย
enough  เพียงพอ
all  ทั้งหมด
no  ไม่มี
any  บ้าง
whole  ทั้งหมด

Give me some food.
I do not have enough water.
Do you have any money?
 
 
 
ADJECTIVE OR ADVERB
 
1 He is a .................... boy. (clever)

2 He is tired because he has worked ..................... (hard)

3 He isn’t tired because he has .................... worked. (hard)

4 She is a .................... girl. (quiet)

5 She went to bed ..................... (quiet)

6 He is not a good student but he writes ..................... (good)

7 You should speak more ..................... (soft)

8 The children behaved ..................... (bad)

9 The brave men fought ..................... (brave)

10 They lived together ..................... (happy)

11 She looks ..................... (pretty)

12 That milk tastes ..................... (sour)

13 I don’t know .................... where they live. (exact)

14 She turned ..................... (pale)

15 This brown fur feels ..................... (soft) 
 
 


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved