Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12120588  

โครงสร้างทางภาษา

AGREEMENT OF SUBJECT AND VERB

Agreement คือ การใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค

คือ การใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค
 
ตัวอย่างประโยค
 
(1) The light from the torches is not bright enough.
 
ส่วนขยายประธาน  แสงไฟจากคบไม่สว่างพอ
 
The scenery from the top of the hill is breathtaking.
 
ส่วนขยายประธาน ทิวทัศน์จากยอดเนินเขาสวยงามมาก
 
The package of cigarettes is on the table.
 
ส่วนขยายประธาน กล่องบุหรี่อยู่บนโต๊ะ
 
 
กฎข้อ1
 
     การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค จะต้องพิจารณาดูว่าประธานหลักของประโยคคือ ตัวไหน ส่วนไหนเป็น
 
ส่วนขยายประธาน กริยาของประโยคจะต้องสอดคล้องกับประธานหลักเท่านั้น ไม่ใช่ส่วนขยายของประธาน จากตัวอย่างประธาน
 
หลัก คือ the light, the scenery และ the package
 
     การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค จะต้องพิจารณาดูว่าประธานหลักของประโยคคือ ตัวไหน ส่วนไหนเป็นส่วน
 
ขยายประธาน กริยาของประโยคจะต้องสอดคล้องกับประธานหลักเท่านั้น ไม่ใช่ส่วนขยายของประธาน จากตัวอย่างประธานหลัก
 
คือ the light, the scenery และ the package
 
(2) Each of us has been tested. พวกเราแต่ละคนได้ถูกทดสอบ

Every pupil is given a chance to try for the scholarship.

เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการลองสอบชิงทุนการศึกษา

One of the toys was broken before we opened the box.

ของเล่นชิ้นหนึ่งได้แตกอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่เราจะได้เปิดกล่อง

Much of the food has gone bad.

อาหารจำนวนมากเสีย

Somebody has taken my shoes.

มีคนหนึ่งคนใดได้หยิบเอารองเท้าของฉันไป

Nobody passes the exam.ไม่มีใครสอบผ่าน

She has two dogs. One is black; the other is white.

เธอมีสุนัขอยู่ 2 ตัว ตัวหนึ่งมีสีดำ อีกตัวหนึ่งมีสีขาว

John has two sons. One is a doctor. Another is an architect.

จอห์นมีลูกชายอยู่ 2 คน คนหนึ่งเป็นหมอ อีกคนเป็นสถาปนิก

Either book is good enough for our purposes.

หนังสือแต่ละเล่มมีคุณค่าดีพอตรงตามวัตถุประสงค์ของเรา

Neither man is fit for the job.ไม่มีใครเลยเหมาะสมกับงานนี้

 
 
กฎข้อ 2
 
ถ้าประธานของประโยคคือ each, every, everybody, everyone, everything, someone,
 
somebody, something, any, anything, anyone, anybody, no one, nobody, nothing, one, much, the
 
other, another, either, neither กริยาของประโยคจะเป็นเอกพจน์ (singular verbs)
 
(3) All scouts are to report for duty at eight o’clock.
 
ลูกเสือทั้งหมดจะต้องไปรายงานตัวเพื่อรับมอบหน้าที่เวลา 8 นาฬิกา

Both the books are useful as guides.

หนังสือทั้งสองเล่มมีประโยชน์เหมือนกับมัคคุเทศก์

Many insects do not fly.มีแมลงอยู่หลายชนิดที่ไม่บิน

A few seeds were planted in the pot.เมล็ดพืช 2-3 เมล็ด ถูกเพาะลงในกระถาง

Several women are working in the field.มีหญิงหลายคนกำลังทำงานอยู่ในท้องนา

Some scenes in the play are very moving, but some lack zest.

บางฉากในละครก็ตื่นเต้นเร้าใจ แต่บางตอนก็ไม่สนุก
 
 
กฎข้อ3
 
ถ้าประธานของประโยค คือ all, both, many, a few (few), several, some กริยาของประโยคจะเป็นกริยา
 
พหูพจน์ (plural verbs)ถ้าประธานของประโยค คือ all, both, many, a few (few), several, some กริยาของประโยค
 
จะเป็นกริยาพหูพจน์ (plural verbs)
 
(4) Either the prefects or the mountains were responsible.
 
ไม่นักเรียนผู้อาวุโสก็นักเรียนผู้เป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบ

Either your pen or my pen is missing.

ไม่ปากกาของคุณก็ปากกาของฉันที่หายไป

Neither the girls nor the boys know the answer.

ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายไม่รู้คำตอบเลย

Neither my gloves nor my hat goes with this dress.

ทั้งถุงมือและหมวกของฉันไม่เข้ากับชุดนี้เลย

Somsri or her brothers are going to Pattaya.

สมศรีหรือไม่ก็น้องชายของเธอที่จะเดินทางไปพัทยา
 
 
กฎข้อ 4  
 
ถ้ามีประธาน 2 ตัวหรือมากกว่า ซึ่งเชื่อมด้วย or, either…. or, neither…. nor กริยาในประโยคจะต้องใช้ตามประธาน
 
ตัวที่อยู่ใกล้กับกริยามากที่สุดถ้ามีประธาน 2 ตัวหรือมากกว่า ซึ่งเชื่อมด้วย or, either…. or, neither…. nor กริยาในประโยคจะ
 
ต้องใช้ตามประธานตัวที่อยู่ใกล้กับกริยามากที่สุด

(5) The number of students in the English class is limited to twenty.

จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษจำกัดอยู่แค่ 20 คน

A number of books are on the shelves in the library.

หนังสือจำนวนมากอยู่บนหิ้งในห้องสมุด

The people were excited about the news.ประชาชนตื่นเต้นกับข่าว
 
 
กฎข้อ 5
 
 ถ้าประธานของประโยคคือ the number of กริยาจะเป็นเอกพจน์ ถ้าประธานคือ a number of กริยาจะเป็นพหูพจน์
 
คำว่า people มีความหมายเป็นพหูพจน์ ดังนั้นกริยาจะต้องเป็นพหูพจน์
 
ถ้าประธานของประโยคคือ the number of กริยาจะเป็นเอกพจน์ ถ้าประธานคือ a number of กริยาจะเป็นพหูพจน์ คำว่า
 
people มีความหมายเป็นพหูพจน์ ดังนั้นกริยาจะต้องเป็นพหูพจน์

(6) Fifty bath is enough for this suit.50 บาทก็พอเพียงสำหรับชุดนี้

Twenty miles on that way seems like two hundred.

ระยะทาง 20 ไมล์ บนหนทางเช่นนั้น ดูเหมือนกับระยะทาง 200 ไมล์

Two weeks is a long time to wait for my sister.

สองอาทิตย์เป็นเวลานานมากพอดูที่จะรอคอยน้องสาวของฉัน
 
 
กฎข้อ 6
 
ถ้าประธานของประโยคเป็นจำนวนเงิน ระยะทาง หรือระยะเวลาที่เป็นพหูพจน์ กริยาจะ
 
ต้องเป็นเอกพจน์ (singular verbs)ถ้าประธานของประโยคเป็นจำนวนเงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา
 
ที่เป็นพหูพจน์ กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์ (singular verbs)

(7) A group of boys is playing in the garden.เด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นอยู่ในสวน

There is a herd of cattle grazing in the field.มีวัวควายฝูงหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งนา

A bunch of banana does not cost much.กล้วยเครือหนึ่งราคาไม่แพงมาก

 
 
กฎข้อ 7
 
คำนามพวก Collective nouns เช่น group, herd, bunch, etc. กริยาในประโยคเป็น
 
เอกพจน์ คำนามพวก Collective nouns เช่น group, herd, bunch, etc. กริยาในประโยคเป็นเอกพจน์

(8) The audience is waiting for the show to begin. (8.1)

ผู้ชมกำลังรอชมการแสดงที่จะเริ่มต้น

The committee wants to withhold the decision. (8.1)

คณะกรรมการต้องการจะยับยั้งการตัดสินใจ

Our team faces strong competition this year. (8.2)

ทีมของเราเผชิญกับการแข่งขันที่หนักในปีนี้

The government is prepared to look into the matter. (8.2)

คณะรัฐบาลได้เตรียมสอบสวนเรื่องนั้น

The audience are clapping their hands. (8.3)ผู้ชมปรบมือ

The committee are divided in their opinions. (8.3)

กรรมการถูกแบ่งแยกออกไปด้วยความคิดของเขา (ความคิดต่างกัน)

The team are to supply their own racquets. (8.3)

ผู้เล่นต้องจัดเตรียมไม้ตีเทนนิสของตนเอง

The government feel that they have to take some actions. (8.3)

รัฐบาลรู้สึกว่าจะต้องลงมือกระทำอะไรสักอย่าง
 
 
กฎข้อ 8
 
(8.1/2) สำหรับ Collective nouns ที่ใช้รูปกริยาเป็นเอกพจน์ แสดงว่า Collective
 
nouns เป็นกลุ่ม พวก คณะหรือฝูง.......... หนึ่งในที่นี้คือ audience, committee, team,
 
government (8.1/2) สำหรับ Collective nouns ที่ใช้รูปกริยาเป็นเอกพจน์ แสดงว่า Collective
 
nouns เป็นกลุ่ม พวก คณะหรือฝูง.......... หนึ่งในที่นี้คือ audience, committee, team,
 
government (8.3) สำหรับ Collective nouns ถ้าหมายถึงแต่ละหน่วย แต่ละบุคคล
 
กริยาจะใช้เป็นพหูพจน์ ในที่นี้ คือ audience, committee, team, government

(9) Milk contains all the necessary nutritious elements.นมประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

Air is a mixture of gases.อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซ

Wood is useful for many purposes.ไม้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์หลายๆอย่าง

Swimming is a good exercise.การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังที่ดี

The information you gave me is not enough.ข้อมูลที่คุณให้ไม่พอเพียง

 
 
กฎข้อ 9
 
คำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) และนามนามธรรม (abstract nouns) ที่
 
เป็นประธานของประโยค กริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์
 
คำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) และนามนามธรรม (abstract nouns) ที่เป็นประธาน
 
ของประโยค กริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์
 
(10) Economics was one of the subjects he liked.
 
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่เขาชอบ

Rickets is caused by malnutrition.

โรคกระดูกผุมีสาเหตุมาจากการขาดอาหาร

The Sunday Times is a weekly newspaper.

หนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทม์เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

A series of accidents has occurred at this junction.

ลำดับเหตุการณ์ของอุบัติเหตุได้อุบัติขึ้นที่จุดนี้

A Farewell to Arms is a great novel written by Hemingway.

A Farewell to Arms เป็นนวนิยายที่ยิ่งใหญ่ประพันธ์โดยเฮมิงเวย์
 
 
กฎข้อ10
 
I) ชื่อวิชาที่มีรูปเป็นพหูพจน์เช่น economics (วิชาเศรษฐศาสตร์),
 
statistics (วิชาสถิติ) mathematics (วิชาคณิตศาสตร์) หมายถึงวิชาหนึ่ง กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์
 
I) ชื่อวิชาที่มีรูปเป็นพหูพจน์เช่น economics (วิชาเศรษฐศาสตร์), statistics (วิชาสถิติ)
 
mathematics (วิชาคณิตศาสตร์) หมายถึงวิชาหนึ่ง กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์
 
(II) ชื่อโรคที่มีรูปพหูพจน์ เช่น rickets (โรคกระดูกผุ) หมายถึงโรคชนิดหนึ่ง กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์
 
(III) ชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เช่น A Farewell to Arms, Sunday Times กริยาที่ใช้จะต้องเป็นเอกพจน์
 
(IV) คำว่า series, news เป็นประธานที่ต้องการกริยาเอกพจน์
 
 
กฎข้อ 11
 
คำนามบางคำจะมีลักษณะการใช้เป็นพหูพจน์เสมอ เช่น
 
คำนามบางคำจะมีลักษณะการใช้เป็นพหูพจน์เสมอ เช่น

scissors กรรไกร trousers กางเกงขายาว

slacks กางเกงผู้หญิง billiards บิลเลียด

shorts กางเกงขาสั้น spectacles แว่นตา (eye-glasses)
 
 
กฎข้อ12
 
คำว่า noun + of + นามพหูพจน์ กริยาจะต้องเป็นพหูพจน์ เช่น 

Noun of my friends pass the exam.

None of my students like Mathematics.
 
 
กฎข้อ13 
 
I) ถ้าประธานประกอบด้วยนามมากกว่า 2 สิ่ง และมี “and” เชื่อม มีหลักการใช้ดังนี้
 
ก. ถ้าคำนามทั้งสองหมายถึงสิ่งของคนละสิ่ง บุคคลคนละคน กริยาจะต้องเป็นพหูพจน์ Book and
 
pen are on the shelf.หนังสือและปากกาอยู่บนหิ้ง

Surin and Sompong study at Mahidol University.

สุรินทร์และสมปองเรียนที่มหาลัยมหิดล

ข. ถ้าคำนามทั้งสองหมายถึง สิ่งของสิ่งเดียวกันหรือคนๆเดียวกัน กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์

The author and lecturer is arriving today.

ผู้ประพันธ์และผู้บรรยาย (คนเดียวกัน) จะมาถึงวันนี้

My old classmate and room-mate is in the library.

เพื่อนร่วมชั้นและร่วมห้องของฉันอยู่ในห้องสมุด

ค. ถ้าคำนามนั้นเป็นของประกอบกัน เช่น ต้องทานด้วยกัน กริยาในประโยคจะเป็นกริยาเอกพจน์
 

Bread and butter was all he asked for.

เขาขอเพียงแค่ขนมปังและเนยเท่านั้น

(14) John together with Mary is planning the picnic.

จอห์นพร้อมกับแมรี่กำลังวางแผนสำหรับการไปพักผ่อนตากอากาศ

Jim as well as Helen is planning the picnic.

จิมและเฮเลนกำลังวางแผนการไปพักผ่อนตากอากาศ

Joe with his parents has left on a trip to Canada.

โจกับพ่อแม่ของเขาได้เดินทางไปแคนาดา

Henry, along with two accompanists, was able to keep us amused the whole evening.

เฮนรี่และผู้เล่นดนตรีคลอเสียงสามารถทำให้เราสนุกตลอดช่วงเวลาเย็น

I think that Mary as well as Henry is competent to do that work.

ฉันคิดว่าแมรี่และเฮเลนมีความสามารถที่จะทะงานชิ้นนี้ได้
 
 
กฎข้อ14
 
ถ้าหากในประโยคนั้นถูกเชื่อมด้วยคำว่า with, as well as, ซึ่งทำหน้าที่ เชื่อมประธาน2
 
ตัวเข้าด้วยกัน กริยาจะใช้ตามประธานตัวแรก นั่นคือ กริยาในประโยคจะเป็นกริยาเอกพจน์
 
ถ้าหากในประโยคนั้นถูกเชื่อมด้วยคำว่า with, as well as, ซึ่งทำหน้าที่ เชื่อมประธาน2 ตัวเข้าด้วยกัน
 
 กริยาจะใช้ตามประธานตัวแรก นั่นคือ กริยาในประโยคจะเป็นกริยาเอกพจน์
 
(15) Many a man has made the same mistake.มีหลายคนทำผิดพลาดแบบเดียวกัน

Many a man has learned to regret the lack of an education.มีหลายคนที่เสียใจที่ตัวเองขาดการศึกษา

Many a man has volunteered to fight for his country.มีหลายคนอาสาเข้าต่อสู้เพื่อประเทศชาติ

 
 
กฎข้อ15
 
ถ้าประธานของประโยค คือ Many a กริยาในประโยคจะต้องเป็นเอกพจน์เสมอ
 
ถ้าประธานของประโยค คือ Many a กริยาในประโยคจะต้องเป็นเอกพจน์เสมอ
 
 


หน้าที่ :: 48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved