Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241163  

โครงสร้างทางภาษา

EXERCISES

Directions: Sect the correct answer from the following items.

1.A herd of elephant……….. seen in the forest last week.

a. is b. was c. are d. were

2.What ……… the colours of the rainbow?

a. is b. are c. was d. were

3. Yesterday, I found that some of the oranges you bought a few days ago………..bad.

a. be b. was c. were d. are

4. A number of important people ……… at the concert last Sunday night.

a. is b. are c. was d. were

5. Many a person…….. to earn…….. way though college.

a. have-his b. has-his c. have-their d. has-their

6. Neither the students nor their teacher……….solve the problems.

a. can be able to b. are able to c. is not able to d. was able to

7. The woman as well as her children……. killed in the bus accident last month.

a. be b. is c. are d. were

8. None of my brothers……… at home now.

a. is b. are c. was d. were

9. If each of you …….. some money, I’m sure the others will do so, too.

a. contribute b. contributes c.contributed d.contributing

10. The Peace Corps ………. Lots of people, doesn’t it?

a. helps b. help c. helping d.helped

11. Every woman, man and child in this town ……. now a ware of the terrible consequences of the habit of smoking.

a. are b. were c. have d. is

12. The girl and her sister ……… given a pen each yesterday.

a. is b. was c. are d. were

13.The …….. in Chiengmai is very beautiful.

a. scenery b. scene c. screen d. scenes

14. Nobody …….. Noi has any chance to get a scholarship.

a. think b. thinking c. is thinking d. thinks

15. Every boy and girl …….. coming here.

a. is b. are c. has d. be

16. Although he is a good lecturer, …….. students lie him.

a. few b. little c. a few d. a little

17. The news of President Sadat’s death ……. The people around the world.

a. depress b. depresses c. depressing d. is depressed

18. “Get another bottles of cold water from the refrigerator, please.”

“ I can’t. There ……. left.”

a. aren’t any b. isn’t any c. is none d. is not

19. Freedom of speech, press, and religion …….. an ideal in the western democracies.

a. has been b. are c. have had d. were

20. His knowledge of mathematics …….. him in his work.

a. helps b. help c. are helping d. have helped

21. Every pair of trousers ……. cut.

a. are b. have c. is d. were

22. Statistics …….. that the population of this country was doubled.

a. proves b. prove c. proofs d. proof

23. The tape recorder with its speakers …….. since Sunday.

a. has been missing b. have been missing

c. had been missed d. have been missed

24. When the audience …….. settled ……. In …….., the play will begin.

a. has – itself – its chair

b. has – himself – his chair

c. have – themselves – their chair

d. have – themselves – their chairs

25. A team of soldiers …….. playing against a team of sailors.

a. was b. were c. have d. had

26. More than one day …….. needed for the job.

a. have b. is c. are d. has

27. Two-thirds of the book ……..

a. are printing b. is printing

c. is being printed d. are being printed

28. One of the children …….. sick yesterday.

a. is b. are c. was d. were

29. Every article he …….. with his own money.

a. possesses be bought b. possess is bought

c. possessing is bought d. possesses is bought

30. “ I received many letters from home.”

“ You’re lucky. I got only ……..

a. a few b. a little c. few d. quite little

31.Every boy and every girl in the class ……. too excited to see it.

a. are b. has c. is d. have

32. …….. either of you work in this factory?

a. Does b. Do c. Is d. Have

33. The place and date of the race……..

a. a. have not been decided b. is not being decided

c. are not being decided d. has not been decided

34.The number of people who ……. In that town …….. about two thousand.

a. live-is b. lives-are c. lives-is d. live-are

35. One of the rulers is mine; …….. is my brother’s.

a. another b. the others c. other d. the other

36. Since the weather was bad, …….. people came.

a. little b. a little c. few d. a few

37. …….. blind can see nothing.

a. The b. A c. All d. Every

38. …….. a lot of beer he drank!

a. What b. How c. How much d. How many

39. My son knocked this …….. off the table and broke it.

a. teacup b. cup of tea c. tea’s cup d. cup-tea

40. There are several …….. on the table in front of the typist.

a. sheets paper b. sheets of paper

c. sheet of paper d. sheets of papers

41. The diamond with its expensive case …….. stolen a few hours ago.

a. be b. is c. was d. were

42. Both my radio and car ……... stolen last month.

a. is b. was c. are d. were

43. Last night, we found that some of the durians we bought a few days ago …….. bad.

a. is b. was c. were d. are

44. Every boy …….. to be punished afterwards.

a. is b. be c. are d. were

45. Neither he nor I …….. going this evening.

a. am b. is c. are d. were

46. A number of people …….. at your place last night.

a. was b. were c. are d. is

47. Everyone must try …….. best to win.

a. one’s b. its c. my d. his

48. You as well as your friend …….. to leave now.

a. is b. was c. are d. were

49. One of the boys who …….. here an hour ago is my cousin.

a. is b. are c. was d. were

50. Soccer, as well as badminton and Sepak Raga, ……..very popular now in our country.

a. is b. was c. are d. were
 
 
 
 


หน้าที่ :: 49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved