Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263751  

กิจกรรมของเรา

31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 (เบญจมงคล) ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554 แจกใบเบิกทางแล้วส่งกลับไปรอคำสั่งแต่งตั้ง


22-24 สิงหาคม 2554 ว่าที่ศึกษานิเทศก์สพป.อต. 2 ทดลองลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ
22-24  สิงหาคม 2554 ว่าที่ศึกษานิเทศก์สพป.อต 2 ทดลองลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3  1 โรงเรียนวัดวังกอง โรงเรียนบ้านชำบอน โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านน้ำสิงห์ และโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา ใช้เวลาและโอกาสแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ค่ะ

17 สิงหาคม 2554 ว่าที่ศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานสพป.อต1
9.00-12.00 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ว่าที่ศึกษานิเทศก์สพป.อต.2 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ นส.เบญจมาศ กิ่งดี และ นส.ภัสรา อุดาการศึกษาดูงานโครงสร้างระบบนิเทศการศึกษา มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นายสุพล จันต๊ะคาด ให้แนวทางและอำนวยความสะดวก ขอขอบพระคุณเป็นที่ยิ่ง แม้ว่าภาระกิจของกลุ่มงานจะหนักล้นมือแต่ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณท่านปรีชา สุขเกษม กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ขอบคุณท่านชวลิต คำเพ็ง ศน.อุทัย พรหมโสภา ศน.ณัฐพัชร์ กลิ่นลอย กลุ่มงานเลขานุการ ขอบคุณว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทร์ขำ ศน.สุนันทา รักพงษ์ศน. ชาญยุทธ์ มั่งคั่ง ศน.เสาวพิศ อุ่นพันธ์กลุ่มงานวัดประเมินผล ขอบคุณ ศน.บริบูรณ์ คำด้วง ศน.ภณ แว่นวิชัย ศน.อุทัย กลุ่มงานพัฒนานิเทศ ขอบคุณ ศน.วุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ์ กลุ่มงานประกันคุณภาพ ขอบคุณ ศน.ประยุทธ คำเพ็ง กลุ่มหลักสูตร รวมถึงอีกหลายท่านที่ติดภาระกิจแต่ระลึกถึงเสมอ ไม่ลืมเพลงนิเทศธำรงและอาหารกลางวันแสนอร่อย เราประทับใจบรรยากาศอบอุ่นนั้นมากมายและจะหาโอกาสตอบแทนพระคุณค่ะ

8-26 สิงหาคม 2554 ศึกษานิเทศก์ 5 ฝึกประสบการณ์ สพป. อุตรดิตถ์เขต 2
นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ นส.เบญจมาศ กิ่งดี นส.ภัสรา อุดาการศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ รายงานตัว ปฐมนิเทศ รับมอบหมายภาระงาน จัดทำแผนการฝึกประสบการณ์ จัดทำปฏิทินการฝึกปฏิบัติงาน และนิเทศตามโรงเรียนเป้าหมายได้แก่โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 3 โรงเรียนวัดวังกองและโรงเรียนบ้านชำบอน ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ตลอดจนกรรมการศึกษาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาในโอกาสนี้ค่ะ

29 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2554 สพฐ.จัดพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ศึกษานิเทศก์รุ่น 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5  (เบญจมงคล) ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2554.แล้วส่งกลับไปฝึกปฏิบัติการเชิงคุณภาพประสบการณ์วิชาชีพให้เวลาตัดสินใจอีก 20 วัน ก่อนรายงานการปฎิบัติงานและนำเสนอผลงานหน้าที่ :: 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved