Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12263764  

กิจกรรมของเรา

คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. ออกติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปี
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.ซึ่งสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางการศึกษาให้ดำเนินการ วิเคราะห์ วิจัยการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ท่านผอ.สพป.อต.2 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทองจึงแต่งตั้งผู้บริหาร ข้าราชครูในสังกัดและศึกษานิเทศก์ออกติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้แบ่งสายการนิเทศเป็นสาย สายฟาท่านำโดยรองผอ.สพป.ไพบิน เขื่อนแก้ว และคณะ สายน้ำปาดที่ 1 โดยรองผอ.สพป.นายวิมล ภู่ดัด และคณะ น้ำปาดสายที่ 2  โดยรองผอ.สพป.เฉลิม ปาลาศและคณะ ท่าปลาสายที่ 1โดยรองผอ.สพป.ณุกูล เดือนหงายและคณะ ท่าปลาสายที่ 2 โดยรองผอ.สพป.นิกร เชียงส่ง และคณะ ท่าปลาสายที่ 3 โดยรองผอ.สพป.วีนัส ถายาและคณะ บ้านโคกนำโดยรองผอ.สพป.ธรรมนูญ พิชัยและคณะทั้งนี้นโยบายท่านผู้อำนวยการเขตเร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก การอ่าน การเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

สัปดาห์แห่งการนิเทศสัญจร สพป.อต.2
   ก่อนการสอบ O-Net นับว่าเป็นช่วงอุณหภูมิทางการศึกษาพุ่งขีดสุด ทุกเครือข่าย ทุกโรงเรียนในทุกอำเภอขมักเขม้นเตรียมตัวสอบ ถนนการศึกษาทุกสายมุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกับที่กลุ่มนิเทศก็ต้องดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยนายนุกูล เดือนหงาย รองผอ.สพป. อต.2 นายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะจึงออกโรงเรียนให้ครบ 100 % ทั้ง 104 โรงเรียนทั้งเขตการศึกษา นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่สำคัญกว่าคือการมอบขวัญกำลังใจให้นาวาทุกลำถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทุกโรงเรียน

นิเทศสัญจรพร้อมการประชุมผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
เวลา 9.00 -12.00 ผอ.สพป.อต.เขต 2 อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ขับเคลื่อนนโยบายการประชุมผู้บริหารสัญจร เพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล็งผลเลิศขานรับนโยบายร่วมสัญจร จากสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ภายนอกที่เคยเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสม่ำเสมอได้ บนพื้นฐานความเชื่อว่าบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆมีพัฒนาการและทักษะสูงขึ้น สามารถดำเนินการนิเทศกันเอง เป็นการร่วมมือกันกับหน่วยศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและขยายขอบเขตของการนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสถานศึกษาอีกด้วย

ผอ.สพป.อต.เขต 2 เป็นประธานประชุมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษาฯ
ผอ.สพป.อต.เขต 2 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธานประชุมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษาระหว่าง วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ โดยคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.  เพื่อนิเทศการจัดการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.3 ป.6 การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบทั้งนี้แบ่งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาออกเป็น 7 สายมีรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เป็นประธานอนุกรรมการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
เนื่องด้วยการนิเทศสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงให้ความสำคัญต่อการออกนิเทศอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานขับเคลื่อนการนิเทศนำโดยนายประเสริฐ จันทร์สูง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะจึงออกโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ในวันที่  30 มกราคม 2555 นิเทศงานหลักที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอันประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น   การจัดแผนการเรียนการสอน     การจัดทำโครงการสอน   การจัดตารางสอน     การจัดครูผู้สอน   การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน)  การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ   การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การเรียนการสอนสังเกตการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน   การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ       ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง                                                หน้าที่ :: 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved