Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241056  

โครงสร้างทางภาษา

 
Conjunctions
 
Coordinating Conjunctions (คำสันธานที่เชื่อมข้อความที่เท่าเทียมกัน)
 
and
และ
but
แต่
or
หรือ
yet
แม้กระนั้น
for
เพราะว่า
nor
และ...ไม่
so
ดังนั้น

and = และ ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกันทำหน้าที่เชื่อมคำที่เป็นชนิดเดียวกันเช่นกริยากับกริยา คำนามกับคำนาม
but = แต่ ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน
or= หรือ มิฉะนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
yet=
แม้กระนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน
so = ดังนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
for= เพราะว่าใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
nor = และ...ไม่ 
ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกัน

I love Pranee and Pongsee.
The car is nice, but it is too expensive.
He seems happy, yet he never smiles.
You can have a sandwich or fried rice for lunch.
I was not allowed to eat in the resautrant, for I was not waering a jacket.
Somkiet is neither rich nor handsome.
Direk hates traffic jams, so he decided not to study in Bangkok .

Subordinating Conjunctions (คำสันธานที่เชื่อมอนุประโยคเข้าด้วยกัน)

after หลังจาก
although
แม้ว่า ถึงแม้ว่า

as
เนี่องจาก
as if ราวกับว่า
as long as
หากว่า ตราบใด
because
เพราะว่า
before ก่อน
even if แม้ว่า
even though
แม้ว่า ถึงแม้ว่า
if ถ้า

in order that
เพื่อว่า
once เมื่อครั้งในอดีต
since
เนื่องจาก ตั้งแต่
so that
เพื่อที่จะ
than กว่า
though แม้ว่า ถึงแม้ว่า
till จนกระทั่ง
unless
ถ้า
until จนกระทั่ง
when เมื่อ
whenever เมื่อไหร่ก็ตาม
where ที่ซึ่ง
whereas
ในขณะที่
wherever ที่ไหนก็ตาม
while
ทั้งๆที่


Correlative Conjunctions
(คำสันธานควบ)เป็นคำสันธานที่ใช้ควบคู่กัน

both . . . and ทั้ง...และ
not only . . . but also ไม่เพียงแต่.....ยังอีกด้วย
not . . . but ไม่แต่
either . . . or ไม่.....ก็
neither . . . nor ไม่....และ
whether . . . or หรือไม่
as . . . as เท่ากับ
 
She led the team not only in statistics but also by virtue of her enthusiasm.
Polonius said, "Neither a borrower nor a lender be."
Whether you win this race or lose it doesn't matter as long as you do your best.
 
CONJUNCTIONS
 
 
1. Many people drink .................... they feel alone.

2. People cause accidents .................... they drink and drive.

3. Tommy went to his friends .................... he had had lunch.

4. I wanted to help him .................... he said he could do it himself.

5. You should know .................... smoking is bad for your health.

6. Linda’s father starts drinking .................... he comes home from work.

7. Tommy decided to leave .................... it was dark outside.

8. We were playing tennis .................... it started to rain.

9. Do you know .................... he started drinking.

10.Tim knew .................... he will work in his holidays.

11.I can’t understand .................... she hasn’t phoned yet.

12.They were very proud .................... they won.

13.He didn’t know .................... time they left the party.

14.He broke his arm .................... he fell down the tree.

15.She wanted to open the door .................... she couldn’t find the key. 
 
 
 
Fill in who or which.

1. Have you taken the tablets .................... the doctor gave you?

2. Did you like the meal .................... you had in the restaurant?

3. Is this the policeman .................... helped you?

4. I like people .................... are nice and friendly.

5. Can you see the rabbits .................... are hopping in the grass.

6. What's the name of the filmstar .................... plays the main part in "The Green Card"?

7. Have you seen the column .................... is in the middle of the square?

8. Is there someone .................... can lend me a pen?

9. The trousers .................... belt is black are Jim's.

10.The driver .................... had caused a terrible accident was arrested.

11.The woman .................... we helped yesterday is Nancy's mother.

12.The shirt .................... you are wearing today is very trendy.
 


หน้าที่ :: 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved