Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  ห้องภาพ/ห้องเพลง
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
 
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สวนขวัญตะวันหวานสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
12241176  

โครงสร้างทางภาษา

INFINITIVE,GERUND,PARTICIPLE
 
1.Infinitive 
 
Infinitive with “to” คำกริยาต่อไปนี้ใช้ตามด้วย infinitive with “to” 
 
* verb + to……(infinitive) เช่นคำกริยาต่อไปนี้ afford, agree, appear, arrange, ask,  
attempt, bad, care, claim, decide, demand, deserve, expect, fail, forget, happen,hesitate, hope, learn, manage, mean, intend, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, regret, remember, seem, struggle, swear, threaten, volunteer, wait, want, wish, occur, need เป็นต้น
 
สำหรับคำกริยาเหล่านี้ปกติจะต้องตามด้วย infinitive ทันที ตัวอย่าง เช่น
It was late, so we decided to take a taxi home.  
How old were you when you learnt how to swim? 
 
Jan agreed to lend Simon some money. 
 
They seem to have plenty of money.
 
He promises to come to work on time.
 
หรือตาม that + subject + verb ก็ได้ ตัวอย่าง เช่น
 
We decided that we took a taxi home.
 
Jan agreed that she would lend Simon some money
 
He promises that he will come to work on time.
 
     คำกริยาต่อไปนี้ตามด้วยกรรม (object) อาจเป็น pronoun (คน) หรือ object (สิ่งของ) ก็ได้ แล้วจึงตามด้วย
 
 Infinitive* Verbs + Pronoun or Object + to……..(infinitive)  
 
     เช่นคำต่อไปนี้ advise, allow, ask, beg, cause, challenge, command, convince, dare, 
encourage, except, forbid, force, hire, instruct, invite, need, order, permit,  
persuade, remind, require, teach, tell, urge, want, warn, enable, get เป็นต้น ดัง 
ตัวอย่าง เช่น
 
 
 
I instruct him to change the spare tire.
 
The professor requires us to do a lot of presentations.
 
Peter forces me to go with him.
 
I urge my sister to apply for a scholarship.
 
My mother hired someone to take care of us while she was away.
 
    
จะเห็นได้ว่า มีคำกริยาบางตัวสามารถใช้ได้ทั้งแบบมีกรรมและไม่มีกรรม เช่น ask, need,
 
expect, want เป็นต้น ให้เปรียบเทียบจากตัวอย่างในตารางดังต่อไปนี้
 

Verbs + to infinitive

Verbs +(object) + to infinitive

 
The president expected to be late.

He doesn’t want to know.

I need to go home now.

We expected the President to be late.

He doesn’t want her to know.

My parents need me to go home now.

 
2. Infinitive without “to” หรือเรียกว่า bare infinitiveหรือเรียกว่า bare infinitive
 
คำกริยาบางจำพวกจะต้องตามด้วยกรรมแล้วจึงตามด้วย Infinitive “to” โดยไม่ต้องมี “to” นำหน้า
 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
* Verbs + object + bare infinitive เช่นคำต่อไปนี้ notice, make, let, feel, observe,
 
overhear, see, watch, have, help ( เฉพาะ help ตามด้วย infinitive ก็ได้) เป็นต้น ตัวอย่าง
 
เช่น
 
I noticed him steal some money from the cashier. ( ไม่ใช่ noticed him to steal……..)
Lucy made her friend wait outside. ( ไม่ใช่ made her friends to wait ………..)
Let me carry your bag for you. ( ไม่ใช่ let me to cry……………)
- The guests watch the chef cook.
( ไม่ใช่ watch the chef to cook……….)
- I’ll help you (to) arrange the party if you want.
( มี “to” หรือไม่มีก็ได้)II. Gerund (Verb + ing)

II. Gerund (Verb + ing)

คำกริยาต่อไปนี้ต้องตามด้วย gerunds ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
* Verbs +gerunds (v. ing) เช่นคำกริยาต่อไปนี้ admit, advise, anticipate, appreciate,
 
avoid, complete, consider, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, finish, forget, fancy,
 
keep, mention, mind, miss, postpone, practice, quit, recall, recollect, recommend,
 
regret, remember, resent, resist, risk, stop, suggest, tolerate, understand, involve
 
เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น

- He avoided answering the phones.

- I don’t fancy going out this evening.

- I couldn’t resist eating chocolate.

- He postponed submitting his proposal.

คำกริยาในกลุ่มนี้บางตัว (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง admit, deny, suggest) สามารถใช้กับโครงสร้าง
 
ประโยค that + subject + verb ก็ได้ ตัวอย่าง เช่น
 
She denied that she told a lie to her parents.
 
(หรือใช้ว่า She denied telling…….. ก็ได้)-
 
Bob suggested that we went out for a dinner.
 
Bob suggested that we went out for a dinner.
 
( หรือใช้ว่า Bob suggested going …….. ก็ได้)
 
สำหรับคำกริยาบางตัวจะต้องตามด้วยกรรมก่อน แล้วจึงตามด้วย gerund

* Verbs + object + v. ing เช่นคำกริยาต่อไปนี้ find, overhear, catch,

discover, feel, hear, leave, notice, observe, see, spot, watch เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น
 
- He overheard them talking about their secret.
 
- A babysitter watched the baby sleeping.
 
- The police found the burglar climbing the stars.
 
 
คำกริยาบางตัวจะต้องมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้ แล้วจึงตามด้วย gerund คำกริยา
จำพวกนี้ เช่นstand, remember, detest, dislike. Dread, envisage, hate, imagine, like,  
love, mind, miss, recall, regret, resent, risk, start, stop เป็นต้น ตัวอย่าง เช่น
 
I can’t stand him driving too fast. (ฉันทนไม่ได้ที่เขาขับรถเร็วเกินไป)

หรือ I can’t stand driving in his car.

(ฉันทนนั่งรถไปกับเขาไม่ได้)

- I can’t imagine Greg riding a motorcycle.

(ฉันนึกภาพเกรกขับรถมอเตอร์ไซร์ไม่ออก)

หรือ I can’t imagine riding a motorcycle.

(ฉันนึกภาพตัวเองขับรถมอเตอร์ไซร์ไม่ออก)
 
You can’t stop me doing what I want.
 
(เธอไม่สามารถหยุดให้ฉันทำสิ่งที่ฉันต้องการได้)
 
หรือ You can’t stop doing your works. (เธอไม่สามารถหยุดทำงานของเธอได้)
 
นอกจากนี้ gerund ยังไม่สามารถใช้กับคำกริยาที่ตามหลังคำบุพบทได้อีกด้วย ซึ่งมี
 
โครงสร้างคือ verbs + preposition + v. ing
 
I’m not very good at singing.
 
She left without saying goodbye to anyone.
 
I’m looking forward to hearing from you soon.
 
We stayed at home in stead of going out for a movie.
 
เพราะฉะนั้นถ้ามีคำกริยาสำนวนที่ตามด้วยคำบุพบท คำกริยาที่ตามมา (Non-finite) จะต้องอยู่ใน
 
รูป v.ing เสมอ
 


หน้าที่ :: 50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved